ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91;01.060;91.120.10

Srpen 1998

Tepelná izolace - Šířením tepla sáláním -
Fyzikální veličiny a definice

ČSN
EN IS O 9288

73 0555

 

 

 

Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantites and definitions (ISO 9288:1989)

Isolation thermique - Transfert de chaleur par rayonnment - Grandeurs et définitions (ISO 9288:1989)

Wärmeschutz - Wärmeübertragung durch Strahlung - Physikalische Gröben und Definitionen (ISO 9288:1989)

 

Tato evropská norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9288:1996. Evropská norma EN ISO 9288:1996 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9288:1996. The European Standard EN ISO 9288:1996 has the status of a Czech technical Standard.

 

Ó Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52010


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice (73 0553)

ISO 9251 zavedena v ČSN EN ISO 9251 Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník (73 0552)

ISO 9346 zavedena v ČSN EN ISO 9346+A1 Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice (73 0554)

ISO 9229 dosud nezavedena

ISO 31/4 zavedena Část 4 v ČSN ISO 31-4 Veličiny a jednotky - Část 4: Teplo (01 1300)

 

Souvisící normy

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN EN ISO 12011-1 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Martin Zálešák, CSc., IČO 13092618, Centrum stavebního inženýrství, a. s., IČO 45274860, Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 9288

EUROPEAN STANDARD

Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.040.91;01.060.20;91.120.10

 

Deskriptory: thermal insulation, radiation, heat transfer, units of measurements, symbols, definitions

 

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice (ISO 9288:1989)

 

Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quanties and definitions (ISO 9288:1989)

Isolation thermique - Transfer de chaleur par rayonnement - Grandeurs physiques et définitions (ISO 9288:1989)

Wärmeschutz - Wärmeübertragung durch Strahlung - Physikalische Gröben und Definitionen (ISO 9288:1989)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-01-05. Členové CEN jsou povinni splnit požadavek Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO/TC „Tepelná izolace", „Mezinárodní organizace pro normalizaci" (ISO), byl převzat jako evropská norma Technickou komisí CEN/TC 89 „Tepelnětechnické vlastnosti budov a stavebních prvků" a je uložen v sekretariátu při SIS.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání nejpozději do listopadu 1996, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději v listopadu 1996.

Tuto normu jsou zavázány převzít, podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Vyjádření k úpravě textu

Text mezinárodní normy ISO 9288:1989 byl CEN převzat jako evropská norma bez jakékoliv změny.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Účel a oblast použití

5

2

Normativní odkazy

5

3

Obecné pojmy

5

4

Pojmy vztažené k povrchům buď přijímacím, propouštěcím nebo vysílajícím sálání

7

5

Pojmy vztažené k povrchům vysílajícím sálání

9

6

Pojmy vztažené k nepropustným a polopropustným povrchům vysílajícím sálání

11

7

Pojmy vztažené k polopropustným prostředím přijímajícím sálání - Složené šíření tepla vedením a sáláním

14

Příloha A (informativní) Literatura

21

Abecední rejstřík

22

 

0 Úvod

Tato norma tvoří část řady slovníků týkajících se tepelné izolace.

Řada bude obsahovat:

ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice (Thermal insulation - Physical quantities and definitions)

ISO 9251 Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník (Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary)

ISO 9346 Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice (Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions)

ISO 9229 Tepelná izolace - Tepelněizolační materiály a výrobky - Slovník (Thermal insulation - Thermal insulating materials and product - Vocabulary)

ISO 9288 Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice (Thermal insulation - Heat transfer - Physical quantities and definitions)


Strana 5

1 Účel a oblast užití

Tato norma definuje fyzikální veličiny a další termíny z oboru tepelné izolace ve vztahu k šíření tepla sáláním.

 

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou ustanovení i dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřejnění této normy jsou platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci dohody na podkladě této normy by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

 

ISO 7345:1987 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice (Thermal insulation - Physical quantities and definitions)

 -- Vynechaný text --