ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280, 91.120.00

Červen 1998

Ochrana staveb proti radonu
a záření gama ze stavebních
materiálů

ČSN 73 0602


 

 

 

Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials

Protection de bâtiments  contre le radon et radiation gamma rayonnant de materiaux de construction

Schutz des Bauwerkes gegen Radon und Gammastrahlung aus den Baumaterialien

 

© Český normalizační institut, 1998
51751


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Normativní odkazy

3

3

Termíny, definice, značky

3

4

Ochrana nových staveb

4

4.1

Všeobecně

4

4.2

Limitní a směrné hodnoty

4

4.3

Odběr a úprava vzorků

5

4.4

Měření vzorků

6

4.5

Evidence výsledků

6

5

Ochrana stávajících staveb

6

5.1

Všeobecně

6

5.2

Podklady pro navrhování

8

5.3

Opatření snižující interiérovou koncentraci radonu

8

5.4

Opatření snižující dávkový příkon ve vzduchu

8

6

Pokyny pro navrhování a provádění

8

6.1

Odstranění stavebních materiálů o vysoké plošné rychlosti emise radonu

8

6.2

Snížení emise radonu úpravou vnitřního povrchu konstrukce

8

6.3

Vytvoření odvětrávané ventilační vrstvy kolem konstrukcí s vysokou plošnou rychlostí emise radonu

9

6.4

Zvýšení intenzity výměny vzduchu

10

6.5

Odstranění stavebních materiálů s vyšším dávkovým příkonem

11

6.6

Snížení dávkového příkonu překrytím povrchu stavebních materiálů

11

6.7

Omezení pobytu osob v blízkosti stavebních materiálů s vyšším dávkovým příkonem

12

6.8

Vyloučení pobytu osob v místnostech, v kterých je významně zvýšen dávkový příkon

12

7

Stavební materiály pro protiradonové izolace a povrchové úpravy

12

8

Bezpečnost a ochrana zdraví

12

9

Kontrola

12

Příloha A (informativní) Součinitelé difuze radonu v izolačních materiálech

13

 

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky. Část 9: Atomová a jaderná fyzika (01 1300)

ČSN 01 0251 Stanovení přesnosti a shodnosti zkušebních metod.

 

Souvisící zákon a vyhláška

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Martin Jiránek, CSc., IČO 48566187; Státní ústav radiační ochrany Praha, pracoviště Hradec Králové, IČO 63108089 Ing. Jaroslav Vlček; RNDr. Antonín Komínek, IČO 41558090

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů a vztahuje se na:

a) systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech;

b) opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn dávkový příkon záření gama nebo ekvivalentní objemová aktivita radonu vyšší než stanovené směrné hodnoty a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál.

 -- Vynechaný text --