ICS 91.010.30; 91.080.30

ČSN

EN 1996-1-1

 

73 1101

Listopad 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí –
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-04-30 se nahrazuje ČSN EN 1996-1-1+A1 (73 1101) z listopadu 2013
a ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A (73 1101) z března 2014, které do uvedeného data platí souběžně
s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.