PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.40                                                                                                                                   Leden 2022

Vyšetřování a hodnocení stavebně-technického stavu existujících stavebních konstrukcí železobetonových chladicích věží a monolitických betonových průmyslových komínů

ČSN P 73 2490

 

Investigation and evaluation of technical condition of existing building structures of reinforced concrete cooling towers
and monolithic concrete industrial chimneys


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny, definice a značky............................................................................................................................................................ 5

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

3.2...... Značky................................................................................................................................................................................................ 7

4......... Typy a termíny postupů pro hodnocení stavebně-technického stavu existujících konstrukcí chladicích věží
a komínů............................................................................................................................................................................................ 7

4.1...... Typy hodnotících postupů.............................................................................................................................................................. 7

4.2...... Podklady k hodnotícím postupům................................................................................................................................................ 8

4.3...... Záruční prohlídka............................................................................................................................................................................. 8

4.4...... Základní diagnostický průzkum.................................................................................................................................................... 8

4.5...... Podrobný diagnostický průzkum.................................................................................................................................................. 8

4.6...... Doplňkový diagnostický průzkum................................................................................................................................................. 8

5......... Diagnostické metody...................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Přehled diagnostických metod...................................................................................................................................................... 9

5.2...... Metrologické zabezpečení a přístrojové vybavení.................................................................................................................. 11

6......... Provádění záruční prohlídky a diagnostických průzkumů..................................................................................................... 11

6.1...... Záruční prohlídka........................................................................................................................................................................... 11

6.2...... Základní diagnostický průzkum.................................................................................................................................................. 11

6.3...... Podrobný diagnostický průzkum................................................................................................................................................ 12

6.4...... Doplňkový diagnostický průzkum.............................................................................................................................................. 13

7......... Výstupy ze záruční prohlídky a diagnostických průzkumů.................................................................................................... 13

7.1...... Záruční prohlídka........................................................................................................................................................................... 13

7.2...... Základní a podrobný diagnostický průzkum............................................................................................................................ 13

7.3...... Doplňkový diagnostický průzkum.............................................................................................................................................. 13

Příloha A (doporučená) Záruční prohlídka – minimální rozsahy vyšetřovaných konstrukcí a prvků a minimální četnosti zkoušek.......................................................................................................................................................................................................... 14

Příloha B (doporučená) Základní diagnostický průzkum – minimální rozsahy vyšetřovaných konstrukcí a prvků
a minimální četnosti zkoušek...................................................................................................................................................... 17

Příloha C (doporučená) Podrobný diagnostický průzkum – minimální rozsahy vyšetřovaných konstrukcí a prvků
a minimální četnosti zkoušek...................................................................................................................................................... 23

Příloha D (doporučená) Popis vybraných diagnostických postupů a vyhodnocení zkoušek...................................................... 30

Příloha E (doporučená) Minimální obsah Zprávy o základním a podrobném diagnostickém průzkumu................................ 34

Příloha F (informativní) Hodnocení stavu objektů pro predikci termínů efektivních oprav chladicích věží a monolitických betonových komínů....................................................................................................................................................................... 36

F.1...... Kritéria pro hodnocení stavu....................................................................................................................................................... 36

F.2...... Výpočet váženého průměru pro zařazení vyšetřované části do klasifikačního stupně................................................... 39

F.3...... Zařazení vyšetřovaných konstrukcí do klasifikačního stupně............................................................................................... 40

Příloha G (informativní) Příklad vyhodnocení stavu chladících věží a monolitických betonových komínů z hlediska požadavků na opravy.............................................................................................................................................................................................. 41

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 43

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci, odbor standardizace.

Souvisící ČSN

ČSN 72 0100 Základní postup rozboru silikátů – Všeobecná ustanovení

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 13823 (73 0043) Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

ČSN EN 12390-13 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

ČSN ISO 1920-10 (73 1319) Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

ČSN EN 1504-1 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 1: Definice

ČSN EN 1504-2 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

ČSN EN 1504-3 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

ČSN EN 1504-9 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Obecné požadavky

ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 2: Betonové komíny

ČSN EN 13084-5 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 5: Materiál pro zděné vložky – Specifikace výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: BETONCONSULT, s. r. o., IČO 27366774, doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, IČO 00216305, doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Předběžná norma platí pro hodnocení stavebně-technického stavu železobetonových tahových chladicích věží, ventilátorových chladicích věží a monolitických betonových komínů průmyslových zařízení a vztahuje se na betonové a železobetonové stavební prvky těchto objektů.

Při hodnoceni stavebně technického stavu konstrukcí a technických parametrů použitých stavebních materiálů se využívají příslušná ustanovení českých technických norem a postupy uvedené v příloze D této normy.

POZNÁMKA Tato předběžná norma byla zpracována na základě poznatků a zkušeností z hodnocení stavu železobetonových chladicích věží a monolitických betonových komínů v průmyslových zařízeních využívaných v České republice.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.