ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.20                                                                                                                               Prosinec 2021

Stavební zakázky –
Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

ČSN
ISO 10845- 4

73 0090

 

Construction procurement –
Part 4: Standard conditions for the calling for expressions of interest

Marchés de construction –
Partie 4: Conditions-types normalisées pour appel aux parties intéressées

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10845-2:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10845-2:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10485-4 (73 0090) z října 2011.

Anotace obsahu

Tento dokument stanoví standardní podmínky veřejných zakázek, které

a)  zavazují zadavatele a uchazeče k určitému chování,

b)  stanoví, co musí uchazeč splnit pro předložení vyhovující nabídky,

c)  seznamují uchazeče s kritérii hodnocení a

d)  stanoví způsob, jakým zadavatel vyhlašuje oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Tento dokument je určen pro použití při zadávání veřejných zakázek týkajících se zboží, služeb a stavebních prací a při nakládání s majetkem, které se neuskutečňuje formou aukce.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace

ČSN ISO 10845-3 (73 0090) Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

ČSN ISO 37001 (01 0392) Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Vysvětlivky k textu převzatého dokumentu

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 6578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.