ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.20                                                                                                                               Prosinec 2021

Stavební zakázky –
Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN
ISO 10845-1

73 0090

 

Construction procurement –
Part 1: Processes, methods and procedures

Marchés de construction –
Partie 1: Processus, méthodes et procédures

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10845-1:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10845-1:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10485-1 (73 0090) z října 2011.

Anotace obsahu

Tento dokument popisuje procesy, metody a postupy pro vytváření systému zakázek v organizaci, který je spravedlivý, nestranný, transparentní, konkurenční a nákladově efektivní. Tento dokument:

a)   popisuje obecné procesy zadávání veřejných zakázek, na jejichž základě může zaměstnavatel vytvořit svůj systém zadávání zakázek;

b)   stanoví základní požadavky na chování zaměstnanců, zástupců, členů představenstva a funkcionářů zaměstnavatele při zadávání veřejných zakázek;

c)   stanoví rámec pro vypracování politiky zaměstnavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek, včetně případné sekundární politiky zadávání veřejných zakázek;

d)   stanoví obecné metody a postupy pro zadávání veřejných zakázek, včetně těch, které se týkají nakládání s majetkem.

Tento dokument poskytuje obecný a standardní soubor procesů, postupů a metod pro systém zadávání veřejných zakázek, který mohou organizace veřejného i soukromého sektoru použít při vytváření svého systému zadávání veřejných zakázek. Zásady obsažené v tomto dokumentu lze uplatnit i v dalších článcích dodavatelského řetězce.

Tento dokument umožňuje organizacím nejprve vytvořit obecný systém zadávání veřejných zakázek a poté určit metody a postupy, které jsou nejvhodnější pro jednotlivé kategorie veřejných zakázek.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace

ČSN ISO 10845-3 (73 0090) Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

ČSN ISO 10845-4 (73 0090) Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

ČSN ISO 10845-5 (73 0090) Stavební zakázky – Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-6 (73 0090) Stavební zakázky – Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-7 (73 0090) Stavební zakázky – Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-8 (73 0090) Stavební zakázky – Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

ČSN P ISO 6707-2:2018 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 15392 (73 0921) Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

ČSN ISO 15686 soubor (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti

ČSN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnost

ČSN ISO 37001 (01 0392) Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 45001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Vysvětlivky k textu převzatého dokumentu

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 6578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.