ICS 35.240.67; 97.120

ČSN

EN 13321-1

 

73 8511

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov – Bytové a domovní elektronické systémy –
Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13321-1 (73 8511) z března 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.