ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.30                                                                                                                               Prosinec 2020

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky

ČSN 73 0532

 

Acoustics – Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building constructions
and elements – Requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0532 z února 2010.

 


Obsah

Strana

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.1...... Vliv nejistot na posuzování zvukové izolace stavebních konstrukcí...................................................................................... 6

5......... Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách............................................................................................... 7

5.1...... Veličiny pro posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi............................................................................... 11

5.2...... Veličiny pro posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi................................................................................. 12

6......... Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov.................................................................................................. 13

6.1...... Veličiny pro posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů............................................................................................... 14

7......... Doporučení pro zvýšenou ochranu místností bytu před hlukem.......................................................................................... 15

7.1...... Požadavky na zvýšenou zvukovou izolaci mezi místnostmi................................................................................................ 15

7.2...... Požadavky na zvýšenou zvukovou izolaci obvodových plášťů............................................................................................ 15

7.3...... Kategorizace zvukové izolace bytu............................................................................................................................................ 16

Příloha A (normativní) Akustické vlastnosti stavebních výrobků....................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Ohybová tuhost konstrukčních desek......................................................................................................... 21

Příloha C (informativní) Dynamická tuhost a relaxační vlastnosti zvukově izolačních podložek do podlah........................... 22

Příloha D (informativní) Návrh obvodového pláště............................................................................................................................. 24

Příloha E (informativní) Stanovení korekce na vedlejší cesty přenosu zvuku bočními konstrukcemi...................................... 29

Příloha F (informativní) Výklad některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách..................................... 36

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předcházející normou byly provedeny tyto změny:

    aktualizace požadavků na dělicí konstrukce a jejich rozdělení podle typu budov;

    zjednodušení alternativních zvýšených požadavků pro byty;

    požadavky na příčky uvnitř bytu se nyní vztahují na všechny obytné místnosti (mimo příslušenství) a platí i pro rodinné domy;

    upřesňuje se použití korekcí při posouzení vlivu vedlejších cest na hodnocení zvukové izolace dělicích
a obvodových konstrukcí;

    požadavky na obvodové pláště byly upraveny podle limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor, stanovených zvláštním předpisem1);

    návrh prvků obvodového pláště (OP) se provádí doporučeným postupem pro složenou stěnu;

    z normy byly vypuštěny třídy zvukové izolace oken;

    nově byly zavedeny limity na hluk v obytných místnostech z technických zařízení budovy, pokud již nejsou stanoveny v jiných předpisech1);

    nově se zavádí příloha D s postupem návrhu obvodového pláště a příloha E s přesnějším postupem stanovení korekce na vedlejší cesty;

    výběr a výklad terminologie některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách byl přesunut do přílohy F;

    byla provedena celková úprava, zpřesnění a doplnění textu v těch částech normy, které se týkají zde uvedených změn nebo s nimi byly v rozporu.

Obdobné zahraniční normy

DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau – Mindestanforderungen
(Ochrana proti hluku v pozemních stavbách – Minimální požadavky)

ÖNORM B 8115-2Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Anforderungen an den Schallschutz
(Ochrana proti hluku a prostorová akustika v pozemních stavbách – Požadavky na zvukovou izolaci)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 80000-1 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) Akustika – Stanovení a použití nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace

ČSN EN ISO 3382-1 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

ČSN EN ISO 3382-2 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

ČSN EN ISO 16032 (73 0540) Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda

ČSN EN ISO 12354-1 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 12354-2 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 12354-3 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

ČSN EN 14351-1+A2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře

Citované předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Věstník MZ ČR, částka 11/2017.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Miroslav Meller, CSc., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Jiří Nováček, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov včetně oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny podle druhu budovy, s ohledem na funkci místnosti a hluk v sousedním prostoru. Tato norma rovněž stanovuje zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky, zejména pro:

    bytové domy včetně nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají nové byty;

    občanské budovy (hotely, nemocnice, školy, administrativní budovy);

    obytné části v budovách jiného účelu;

    rodinné domy (samostatné i řadové);

Pro stavební úpravy stávajících budov a bytů se tato norma použije přiměřeně tak, aby pokud možno bylo dosaženo zde uvedených požadavků.

Dále tato norma v příloze A konkretizuje akustické vlastnosti, které charakterizují základní technický požadavek pro posuzování shody a schopnost stavebních výrobků plnit ve stavbách funkci ochrany proti hluku.

V příloze F je uveden seznam s výkladem některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách.

Tuto normu je nutno používat v návaznosti na ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 a ČSN EN ISO 10140-1 až ČSN EN ISO 10140-5, ČSN EN ISO 16283-1 až ČSN EN ISO 16283-3.

Příloha A je nedílnou součástí této normy. Přílohy B, C, D, E a F jsou informativní.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.