ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.20                                                                                                                         Září 2020

Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0843
ed. 2

 

Fire protection of buildings – Buildings for telecommunication service and for post service

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0843 z července 2001.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Všeobecně........................................................................................................................................................................................ 5

5......... Požární úseky................................................................................................................................................................................... 6

5.1...... Radiokomunikační provozy........................................................................................................................................................... 6

5.2...... Telekomunikační provozy.............................................................................................................................................................. 6

5.3...... Poštovní provozy.............................................................................................................................................................................. 7

6......... Stupeň požární bezpečnosti.......................................................................................................................................................... 7

7......... Stavební konstrukce........................................................................................................................................................................ 7

8......... Únikové cesty................................................................................................................................................................................... 8

10....... Omezení šíření požáru po povrchu kabelů................................................................................................................................. 9

11....... Prostupy kabelů požárně dělicími konstrukcemi....................................................................................................................... 9

12....... Příjezdy a přístupy........................................................................................................................................................................... 9

13....... Zásahové cesty................................................................................................................................................................................ 9

14....... Hasicí přístroje.................................................................................................................................................................................. 9

15....... Zásobování požární vodou............................................................................................................................................................ 9

16....... Požárně bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Přenosné hasicí přístroje................................................................................................................................. 12

Příloha B (normativní) Požární bezpečnost kabelových kanálů v objektech spojů a poštovních provozů.............................. 14

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN 73 0843 ed. 2 představuje konsolidované znění předchozí verze včetně jejích změn. Norma obsahuje text normy ČSN 73 0843 z července 2001 a zapracované změny ČSN 73 0843:2001/Z1 z dubna 2009, ČSN 73 0843:2001/Z2 z února 2020 a ČSN 73 0843:2001/Z3 ze září 2020.

Souvisící technické předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů v objektech jiného účelu obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy, pro projektování změn staveb těchto objektů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory obsahující radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810. Ustanovení ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektu, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení[1]).

Tato norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb. Při souběhu požadavků (např. únikové cesty, přístupové komunikace pro požární vozidla apod.) je nutno uplatnit požadavky vyšší bezpečnosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])      Zákon č. 183/2006 Sb.