ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Duben 2020

Zkoušení čerstvého betonu –
Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška
sednutí-rozlitím

ČSN
EN 12350- 8

73 1301

 

Testing fresh concrete –
Part 8: Self-compacting concrete – Slump-flow test

Essais pour béton frais –
Partie 8: Béton auto-plaçant – Essai d’étalement au cône d’Abrams

Prüfung von Frischbeton –
Teil 8: Selbstverdichtender Beton – Setzfließversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12350-8:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12350-8:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12350-8 (73 1301) ze září 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12350-8:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12350-8 ze září 2019 převzala EN 12350-8:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12350-1 zavedena v ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

EN 12350-2 zavedena v ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné
zásady a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz výrobců betonu ČR, IČO 64935124, Ing. Vladimír Veselý

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12350- 8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2019

ICS 91.100.30                                                                                                         Nahrazuje EN 12350-8:2010

Zkoušení čerstvého betonu –
Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím

Testing fresh concrete –
Part 8: Self-compacting concrete – Slump-flow test

Essais pour béton frais –
Partie 8: Béton auto-plaçant – Essai d’étalement
au cône d’Abrams

Prüfung von Frischbeton –
Teil 8: Selbstverdichtender Beton – Setzfließversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-04-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 12350-8:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Princip zkoušky................................................................................................................................................................................ 6

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

6......... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................... 8

7......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 8

8......... Výsledek zkoušky............................................................................................................................................................................ 9

9......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

10....... Opakovatelnost a reprodukovatelnost......................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12350-2:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 104 Beton a související výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje SN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12350-8:2010.

Tato norma je založena na výsledcích EU-projektu „Zkoušení-SCC“ pod pátým rámcovým programem  
(GRD2-2000-30024/G6RD-CT-2001-00580).

Majíce podstatné výhody ve zlepšení kvality konstrukcí a pracovního prostředí, samozhutnitelný beton (SCC) byl velmi rozšířen mezi zadavateli staveb. Použití SCC v praktických aplikacích při provádění betonových konstrukcí se stále zvětšuje. I když SCC dává uspokojivé výsledky na staveništích (dokonalé zaplňování tvarů bednění a spojení s výztuží, homogenita a dokonalé zhutnění) bez vibrace, správné metody zkoušení čerstvého SCC jsou velmi důležité. Tyto se musí soustředit na tři základní vlastností: schopnost plnění, schopnost průtoku a odolnost vůči segregaci. Je žádoucí, zvláště v případě nových složek nebo nového složení betonu, zkoušet konzistenci čerstvého SCC před zahájením ukládání betonu na místě.

Mnoho zkušebních metod, větně těchto zkoušek, se používají pro zkoušení čerstvého betonu. Většina běžně používaných zkušebních metod byly hodnoceny v nedávno uzavřeném EU-projektu „Zkoušení-SCC“ pod pátým rámcovým programem (GRD2-2000-30024/G6RD-CT-2001-00580). Podle výsledků z tohoto projektu se zdá, že neexistuje jediná metoda, která by mohla pokrýt všechny tři základní vlastnosti. Bez ohledu na toto kterákoli zkušební metoda má být porovnávána s praktickou situací, aby poskytovala shodné výsledky za účelem poskytnutí spolehlivých údajů pro posouzení zpracovatelnosti čerstvého SCC.

Tato norma je jednou z řady norem pro zkoušení betonu.

EN 12350, Zkoušení čerstvého betonu, sestává z následujících částí:

    Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení;

    Část 2: Zkouška sednutím;

    Část 3: Zkouška Vebe;

    Část 4: Zkouška zhutnitelnosti;

    Část 5: Zkouška rozlitím;

    Část 6: Objemová hmotnost;

    Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody;

    Část 8: Samozhutnitelný beton – Zkouška sednutí-rozlitím;

    Část 9: Samozhutnitelný beton – Zkouška V-nálevkou;

    Část 10: Samozhutnitelný beton – Zkouška L-truhlíkem;

    Část 11: Samozhutnitelný beton – Zkouška segregace při prosévání;

    Část 12: Samozhutnitelný beton – Zkouška J-kroužkem.

Proti vydání z 2010 byly provedeny následující změny této normy:

a)   odkaz na zkušební zařízení a specifikaci danou v EN 12350-1;

b)   odkaz a postup pro zkoušení zadržení zkoušky sednutí – rozlitím;

c)   možnost zahrnout do zprávy specifickou třídu sednutí-rozlitím nebo její specifikovanou hodnotu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební postup pro stanovení hodnoty sednutí-rozlitím a doby t500 pro samozhutnitelný beton.

Zkouška je vhodná pro tělesa, která mají deklarovanou hodnotu D nejhrubší frakce kameniva použitého v betonu (Dmax) nižší než 40mm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.