ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                   Leden 2020

Komíny – Obecné požadavky

ČSN
EN 1443

73 4200

 

Chimneys – General requirements

Conduits de fumée – Exigences Générales

Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1443:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1443:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1443 (73 4200) z listopadu 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1443:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1443 z listopadu 2019 převzala EN 1443:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1366-13 zavedena v ČSN EN 1366-13 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny

EN 13216-1 zavedena v ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody

EN 13384-1:2015 zavedena v ČSN EN 13384-1:2016 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické
výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny

EN ISO 17225-1:2014 zavedena v ČSN EN ISO 17225-1:2015 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky

EN ISO 17225-2:2014 zavedena v ČSN EN ISO 17225-2:2015 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety

EN ISO 17225-3:2014 zavedena v ČSN EN ISO 17225-3:2015 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety

EN ISO 17225-4:2014 zavedena v ČSN EN ISO 17225-4:2015 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka

EN ISO 17225-5:2014 zavedena v ČSN EN ISO 17225-5:2015 (83 8202) Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Tříděné palivové dřevo

Souvisící ČSN

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

ČSN EN 13384-2 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny

ČSN EN 13384-3 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

ČSN EN 15287-1+A1:2011 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN EN 15287-2 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

ČSN EN 14241-1 (73 4241) Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky

ČSN EN 1859+A1:2013 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

ČSN EN 14297 (73 4211) Komíny – Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 13063-1+A1:2008 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13063-2+A1:2008 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 13063-3 (73 4213) Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

ČSN EN 14471+A1:2017 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14989-2 (73 4242) Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv – Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

ČSN EN 16497-1 (73 4217) Komíny – Betonové systémové komíny – Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace

ČSN EN 16497-2 (73 4217) Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace

ČSN EN 1457-1:2012 (73 4202) Komíny – Keramické komínové vložky – Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1457-2:2012 (73 4202) Komíny – Keramické komínové vložky – Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1806:2006 (73 4203) Komíny – Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1857:2010 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

ČSN EN 1858+A1:2012 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207) Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 13069 (73 4212) Komíny – Pálené/keramické pláště pro systémové komíny – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 13502 (73 4205) Komíny – Pálené/Keramické komínové nástavce – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14989-1 (73 4242) Komíny – Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče – Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

ČSN P CEN/TS 16134 (73 4216) Komínové nástavce – Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody

ČSN EN 16475-2 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 16475-3 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení*)

ČSN EN 16475-7 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN ISO 13732-1 (83 3557) Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke článkům Úvod, Předmět normy, 4.3.2, C.2 a Bibliografie, k obrázku 1, termínu 3.4 a 3.32, tabul-
ce 4 a 7 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Libor Seidl

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 1443
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Duben 2019

ICS 91.060.40                                                                                                             Nahrazuje EN 1443:2003

Komíny – Obecné požadavky

Chimneys – General requirements

Conduits de fumée – Exigences générales

Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-12-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1443:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Charakteristiky výrobku................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

4.2...... Třídy................................................................................................................................................................................................. 15

4.2.1... Teplotní třídy................................................................................................................................................................................... 15

4.2.2... Tlakové třídy................................................................................................................................................................................... 17

4.2.3... Třídy odolnosti proti působení kondenzátu.............................................................................................................................. 17

4.2.4... Třídy odolnosti proti korozi........................................................................................................................................................... 18

4.2.5... Třídy odolnosti při vyhoření sazí................................................................................................................................................. 19

4.2.6... Vzdálenost od hořlavých materiálů........................................................................................................................................... 19

4.3...... Další informace............................................................................................................................................................................. 21

4.3.1... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 21

4.3.2... Požární odolnost pro směr působení z vnějšku ven............................................................................................................... 21

4.3.3... Tepelný odpor................................................................................................................................................................................ 21

4.3.4... Tlaková ztráta................................................................................................................................................................................. 21

4.3.5... Mrazuvzdornost............................................................................................................................................................................. 21

4.4...... Další požadavky............................................................................................................................................................................ 21

4.4.1... Mechanická odolnost a stabilita................................................................................................................................................. 21

4.4.2... Bezpečnost při užívání................................................................................................................................................................. 22

4.4.3... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 22

4.5...... Funkční charakteristiky pro příslušenství.................................................................................................................................. 22

5......... Zkoušení, posuzování a odebírání vzorků................................................................................................................................ 23

6......... Hodnocení shody (AVCP)............................................................................................................................................................ 23

7......... Klasifikace a značení.................................................................................................................................................................... 23

8......... Označování, značení štítkem a pokyny..................................................................................................................................... 23

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

8.2...... Konstrukční díl komínu................................................................................................................................................................. 23

8.3...... Komínový štítek.............................................................................................................................................................................. 23

8.4...... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní) Vztah mezi základními požadavky a charakteristikami pro komíny, komínové vložky,
kouřovody, konstrukční díly a příslušenství.............................................................................................................................. 25

Příloha B (informativní) Vztah mezi typem zkušební sestavy se stěnami a stropy a jejich tloušťkami a hodnotami R a U. 26

Příloha C (informativní) Příklady prohlášení o vlastnostech (DoP).................................................................................................. 28

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

 

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1443:2019) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1443:2003.

Podstatné změny oproti předcházejícímu vydání jsou:

a)   aktualizované normativní odkazy;

b)   přepracované termíny a definice;

c)   převzetí změn zpracovaných při revizi EN 13216-1 – vložení tabulky s typy zkušebních sestav;

d)   přepracované tabulky pro třídy korozní odolnosti a tlakové třídy;

e)   nová tabulka pro „Rychlost proudění horkých spalin jako funkce zkušební teploty a průměru zkušebního komínu“;

f)    zapracování příkladů Prohlášení o vlastnostech (DoP) a označování CE pro různé konstrukční díly komínů.

Seznam norem a návrhů norem vypracovaných CEN/TC 166, spolu s příslušnými normami přidružených technických komisí je uveden v „Bibliografii“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán požadavky na racionální využití energií a na ochranu životního prostředí, měl za následek i nový technický vývoj v oblasti komínů. Proto musí být pro komíny vytvořena nová doplňující pravidla, jako např. pro provoz komínů při přetlaku a při tvorbě kondenzátu.

Komíny se skládají z různých konstrukčních dílů a mohou být sestaveny například jako:

    systémové komíny, sestavené s použitím kompatibilních dílů, které jsou jako sada zajištěné nebo specifikované jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek, nebo

    individuální komíny, které jsou v souladu s normou pro navrhování nebo s místními stavebními předpisy
sestaveny nebo postaveny na staveništi s použitím kombinace kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho nebo více výrobců.NP1)

Tato evropská norma zastřešuje oba případy. Příloha A obsahuje příslušné požadavky na charakteristiky systémových komínů a individuálních komínů.

Tato evropská norma stanovuje schéma pro označení komínů, které bere v úvahu kombinace mezi spotřebiči paliv a komíny. Toto schéma zohledňuje například různé klimatické podmínky, různá paliva a rozdílné parametry budov.

Rovněž jsou zahrnuty požadavky na schopnost komínu zabránit vznícení přilehlých hořlavých materiálů, a zamezit přenosu požáru do přilehlých prostor v budově.

První vydání této normy bylo v roce 1999. Mezitím byl vydán mandát pro komíny (M105) podle Nařízení o stavebních výrobcích (CPD). Z těchto důvodů došlo k přepracování normy v souladu s Nařízením pro stavební výrobky (CPR), a změny v této verzi zahrnují požadavky nového nařízení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované CEN/TC 166.

Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevnáNP2), kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva.

POZNÁMKA 1 To znamená, že komíny, komínové vložky, kouřovody a konstrukční prvky, které nejsou odolné při vyhoření sazí, jakož i prvky příslušenství bez odolnosti nebo ne bezpečné při vyhoření sazí, nelze použít u spotřebičů paliv, v nichž se spalují pevná paliva.

Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku a uvádí pokyny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající z komponentů, které nejsou označeny CE.

POZNÁMKA 2 Tato norma může být použita jako podklad pro specifikace výrobků zahrnutých v evropském technickém posouzení.

POZNÁMKA 3 Všechny normy výrobku vypracované technickou komisí CEN/TC 166 jsou zahrnuty v mandátu M/105.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.*)    ČSN EN 16475-3 byla zrušena a nahrazena ČSN EN 16475-3+A1 z července 2019.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Odpovědnost za individuální komín jako celek přebírá zhotovitel stavby nebo montáže.

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Pevné palivo je významově shodný výraz jako tuhé palivo, viz EN ISO 17225.