ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                   Leden 2020

Komíny – Příslušenství –
Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 16475-3+A1

73 4245

 

Chimneys – Accessories –
Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices – Requirements and test methods

Conduits de fumée – Accessoires –
Partie 3: Régulateurs de tirage, dispositifs d’ouverture pour période d’arrêt et dispositifs combinés d’air secondaire – Exigences et méthodes d’essai

Abgasanlagen – Zubehörteile –
Teil 3: Selbsttätig arbeitende, zwangsgesteuerte und kombinierte Nebenluftvorrichtungen – Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16475-3:2016+A1. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16475-3:2016+A1. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16475-3 (73 4245) z července 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16475-3:2016+A1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16475-3+A1 z července 2019 převzala EN 16475-3:2016+A1:2018 schválením k přímému
používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 13216-1 zavedena v ČSN EN 13216-1 (73 4210) Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody

EN 60730-2-14 zavedena v ČSN EN 60730-2-14 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

EN 61058-1 zavedena v ČSN EN 61058-1 (35 4107) Spínače pro spotřebiče – Část 1: Všeobecné požadavky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.2.5 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 16475-3+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Prosinec 2018

ICS 91.060.40                                                                                                         Nahrazuje EN 16475-3:2016

Komíny – Příslušenství –
Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší
vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories –
Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary
air devices – Requirements and test methods

Conduits de fumée – Accessoires –
Partie 3: Régulateurs de tirage, dispositifs
d’ouverture pour période d’arrêt et dispositifs
combinés d’air secondaire – Exigences
et méthodes d’essai

Abgasanlagen – Zubehörteile –
Teil 3: Selbsttätig arbeitende, zwangsgesteuerte
und kombinierte Nebenluftvorrichtungen –
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-11-27 a zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN 2018-06-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky Ref. č. EN 16475-3:2016+A1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Charakteristika výrobku................................................................................................................................................................ 10

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2...... Rozměry a tolerance..................................................................................................................................................................... 10

4.3...... Mechanická odolnost a stabilita................................................................................................................................................. 10

4.4...... Tepelné chování............................................................................................................................................................................ 10

4.4.1... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 10

4.4.2... Požární odolnost (zevnitř ven).................................................................................................................................................... 10

4.5...... Hygiena, zdraví a životní prostředí............................................................................................................................................. 11

4.5.1... Plynotěsnost................................................................................................................................................................................... 11

4.5.2... Odolnost proti působení kondenzátu......................................................................................................................................... 11

4.5.3... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 11

4.5.4... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 11

4.6...... Doplňková kritéria pro provoz komína...................................................................................................................................... 11

4.6.1... Stanovení skupiny regulátorů tahu............................................................................................................................................ 11

4.6.2... Upravení nastavení a funkce regulátoru tahu.......................................................................................................................... 12

4.6.3... Stálost uzavírací klapky................................................................................................................................................................ 12

4.7...... Elektrické požadavky.................................................................................................................................................................... 12

4.7.1... Pohon.............................................................................................................................................................................................. 12

4.7.2... Spínače........................................................................................................................................................................................... 13

5......... Metody zkoušení, posuzování a odebírání vzorků.................................................................................................................. 13

5.1...... Tepelně technické vlastnosti....................................................................................................................................................... 13

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.1.2... Zkušební uspořádání.................................................................................................................................................................... 13

5.1.3... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 14

5.1.4... Zkouška stálosti uzavírací klapky............................................................................................................................................... 15

5.2...... Plynotěsnost................................................................................................................................................................................... 15

5.2.1... Zkušební uspořádání.................................................................................................................................................................... 15

5.2.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 15

5.2.3... Zkušební výsledky......................................................................................................................................................................... 16

5.3...... Doplňková kritéria pro provoz komínu...................................................................................................................................... 16

5.3.1... Upravení nastavení a funkce regulátoru tahu.......................................................................................................................... 16

5.3.2... Zkouška skupiny regulátorů tahu............................................................................................................................................... 16

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................................................ 16

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

6.2...... Zkoušky typu................................................................................................................................................................................... 17

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.2.2... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody................................................................................................................................ 17

Strana

6.2.3... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 18

6.2.4... Sdílené výsledky jiné strany........................................................................................................................................................ 18

6.2.5... Sériové poskytnutí výsledků určení typu výrobku.................................................................................................................... 18

6.3...... Řízení výroby (FPC)...................................................................................................................................................................... 19

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

6.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

6.3.3... Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 21

6.3.4... Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC)............................................................................................... 21

6.3.5... Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC).............................................................................................................................. 22

6.3.6... Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 22

7......... Prohlášení výrobce pro zkoušku typu........................................................................................................................................ 22

8......... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 22

8.1...... Pokyny výrobce.............................................................................................................................................................................. 22

8.2...... Minimum informací, které mají obsahovat pokyny výrobce................................................................................................. 22

9......... Klasifikace a označení................................................................................................................................................................. 23

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

9.2...... Teplotní třídy a zkušební teplota................................................................................................................................................. 23

9.3...... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 24

9.4...... Odolnost při vyhoření sazí a vzdálenost od hořlavých materiálů......................................................................................... 24

9.5...... Skupiny regulátoru tahu, a zda se jedná o uzavírací klapku................................................................................................. 24

10....... Označování, značení štítkem a balení....................................................................................................................................... 24

10.1.... Regulátor tahu a uzavírací klapky.............................................................................................................................................. 24

10.2.... Balení............................................................................................................................................................................................... 24

Příloha A (normativní) Výběr velikosti pro zkoušení typu a odběr vzorků....................................................................................... 25

A.1...... Tepelné zkoušení.......................................................................................................................................................................... 25

A.2...... Plynotěsnost................................................................................................................................................................................... 25

A.3...... Odolnost proti působení kondenzátu......................................................................................................................................... 25

A.4...... Stanovení skupiny......................................................................................................................................................................... 25

A.5...... Upravení nastavení....................................................................................................................................................................... 25

A.6...... Stálost uzavírací klapky................................................................................................................................................................ 25

A.7...... Vzorky.............................................................................................................................................................................................. 25

A.8...... Systém řízení výroby..................................................................................................................................................................... 25

A.9...... Další zkoušky typu......................................................................................................................................................................... 25

Příloha B (informativní) Odběr vzorků pro řízení výroby.................................................................................................................... 26

B.1..... Přejímací plány.............................................................................................................................................................................. 26

B.1.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

B.1.2.. Přípustná mez jakosti (AQL)........................................................................................................................................................ 26

B.1.3.. Kontrolní úroveň............................................................................................................................................................................ 26

B.1.4.. Normální, zpřísněná nebo zmírněná kontrola......................................................................................................................... 26

B.1.5.. Přejímací plány s jedním, dvojím nebo několikerým výběrem............................................................................................ 26

B.1.6.. Velikost dávky................................................................................................................................................................................ 26

B.2..... Kontrolní úrovně a postupy.......................................................................................................................................................... 26

B.2.1.. Vstupní materiál............................................................................................................................................................................. 26

Strana

B.2.2.. Kontrola výroby.............................................................................................................................................................................. 26

B.2.3.. Kontrola konečného výrobku...................................................................................................................................................... 26

Příloha C (normativní) Řízení výroby..................................................................................................................................................... 27

C.1..... Úvod................................................................................................................................................................................................. 27

C.2..... Materiály, včetně nátěrů............................................................................................................................................................... 27

C.3..... Tmely a těsnění............................................................................................................................................................................. 27

C.4..... Kontroly výroby.............................................................................................................................................................................. 27

C.4.1.. Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 27

C.4.2.. Ostatní kontroly.............................................................................................................................................................................. 27

Příloha D (informativní) Doporučený rozsah aplikace....................................................................................................................... 28

D.1..... Tabulky pro výběr skupiny regulátoru tahu – Výška vs průměr............................................................................................ 28

Příloha E (informativní) Příklady výrobků.............................................................................................................................................. 30

E.1...... Bez uzavírací klapky..................................................................................................................................................................... 30

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011............................... 32

ZA.1... Předmět normy a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 32

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 33

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................. 33

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 36

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16475-3:201+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 166 Komíny, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN 2018-06-27.

Tento dokument nahrazuje !EN 16475-3:2016".

Začátek a konec změnou zavedeného nebo pozměněného textu je v dokumentu vyznačen značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Ve vztahu ke směrnici (směrnicím) EU platí informativní příloha ZA, která je nedílnou částí této evropské normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma je součástí souboru norem „Komíny – Příslušenství“ sestávajícího z:

    Část 1: Tlumiče hluku

    Část 2: Komínové ventilátory

    Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení (tato norma)

    Část 4: Komínové klapky

    Část 5: Proti explozní/proti implozní ventily

    Část 6: Součásti pro přístup

    Část 7: Dešťové stříšky

Samostatné regulátory slouží ke snížení příliš vysokého podtlaku v komínu, který může vzniknout použitím běžně dostupných rozměrů průřezu i přes označení např. podle EN 13384-1:2015 Výpočetní metody pro samostatné komíny. Slouží ke zvýšení rychlosti spalinových plynů a větrání komína pro vysychání (viz definice).

Uzavírací klapky, které jsou součástí spalovacího zařízení, slouží výhradně k větrání komína během pohotovostního režimu.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení, které jsou použity jako příslušenství komína, vedoucí spalinové plyny, které mají omezovat tah komína a zajišťovat dodatečný přívod vzduchu do komína.

Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení pro přetlakové komíny nejsou pokryty touto normou.

Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.