ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.30; 91.120.20                                                                                                                     Leden 2020

Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN
EN ISO 16283-2

73 0511

idt ISO 16283-2:2018

Acoustics – Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements –
Part 2: Impact sound insulation

Acoustique – Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction –
Partie 2: Isolation des bruits d’impacts

Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau –
Teil 2: Trittschalldämmung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16283-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16283-2:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) z února 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16283-2:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) z února 2019 převzala EN ISO 16283-2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny oproti prvnímu vydání jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3382-2 zavedena v ČSN EN ISO 3382-2 (73 0534) Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

ISO 12999-1 zavedena v ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace

ISO 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ISO 18233zavedena v ČSN EN ISO 18233 (73 0524) Akustika – Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

IEC 60942 zavedena v ČSN EN 60942 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory

IEC 61183zavedena v ČSN EN 61183 (36 8814) Elektroakustika. Kalibrace zvukoměrů ve zvukovém poli s náhodným dopadem zvuku a v difúzním zvukovém poli

IEC 61260 (všechny části) zavedena v souboru ČSN EN 61260 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové filtry

IEC 61672-1 zavedena v ČSN EN 61672-1 ed.2 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 10052 (73 0541) Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách – Zjednodušená metoda

ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-5 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

ČSN EN ISO 12354-2 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN 61672-2 ed.2 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 2: Typové zkoušky

ČSN EN 61672-3 ed.2 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 3: Periodické zkoušky

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole Úvod, k článkům 4.1, 4.2, 5.2 a k příloze C doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství, a. s., IČO 45274860, Ing. Miroslav Meller, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 16283-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Srpen 2018

ICS 91.060.30; 91.120.20                                                                                    Nahrazuje EN ISO 16283-2:2015

Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost
(ISO 16283-2:2018)

Acoustics – Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements –
Part 2:
Impact sound insulation
(ISO 16283-2:2018)

Acoustique – Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments
de construction –
Partie 2: Isolation des bruits d’impacts

(ISO 16283-2:2018)

Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau –
Teil 2: Trittschalldämmung

(ISO 16283-2:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-06-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 16283-2:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16283-2:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 126 Akustické vlastnosti stavebních výrobků a budov, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 16283-2:2015.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16283-2:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 16283-2:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Přístrojové vybavení...................................................................................................................................................................... 12

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.2...... Kalibrace......................................................................................................................................................................................... 12

4.3...... Ověřování........................................................................................................................................................................................ 12

5......... Kmitočtový rozsah......................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Klepací zařízení jakožto zdroj kročejového zvuku.................................................................................................................. 13

5.2...... Pryžový balon jakožto zdroj kročejového zvuku...................................................................................................................... 13

6......... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

7......... Základní postup pro měření hladiny akustického tlaku.......................................................................................................... 14

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

7.2...... Generování zvukového pole....................................................................................................................................................... 14

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

7.2.2... Polohy klepacího zařízení jakožto zdroje kročejového zvuku.............................................................................................. 14

7.2.3... Polohy pryžového balonu jakožto zdroje kročejového zvuku............................................................................................... 15

7.3...... Pevně umístěné polohy mikrofonu pro klepací zařízení nebo pryžový balon jakožto zdroj kročejového zvuku........ 15

7.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

7.3.2... Počet měření.................................................................................................................................................................................. 15

7.3.3... Klepací zařízení pracující ve více než jedné poloze............................................................................................................... 15

7.3.4... Pryžový balon pracující ve více než jedné poloze.................................................................................................................. 16

7.4...... Mechanicky plynule se pohybující mikrofon pro klepací zařízení jakožto zdroj kročejového zvuku............................. 16

7.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

7.4.2... Počet měření.................................................................................................................................................................................. 16

7.4.3... Klepací zařízení pracující ve více než jedné poloze............................................................................................................... 16

7.5...... Ručně skenující mikrofon pro klepací zařízení jakožto zdroj kročejového zvuku............................................................. 16

7.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

7.5.2... Počet měření.................................................................................................................................................................................. 16

7.5.3... Klepací zařízení pracující ve více než jedné poloze............................................................................................................... 16

7.5.4... Kruhová dráha............................................................................................................................................................................... 17

7.5.5... Spirálová dráha............................................................................................................................................................................. 17

7.5.6... Dráha válcového typu................................................................................................................................................................... 17

7.5.7... Tři půlkruhy..................................................................................................................................................................................... 17

7.6...... Minimální odstupy poloh mikrofonu.......................................................................................................................................... 18

7.7...... Doby průměrování pro klepací zařízení jakožto zdroje kročejového zvuku....................................................................... 18

7.7.1... Pevné polohy mikrofonu.............................................................................................................................................................. 18

7.7.2... Mechanicky plynule se pohybující mikrofon............................................................................................................................ 18

7.7.3... Ručně skenující mikrofon............................................................................................................................................................ 19

Strana

7.8...... Výpočet energeticky průměrovaných hladin akustického tlaku........................................................................................... 19

7.8.1... Pevné polohy mikrofonu pro klepací zařízení jakožto zdroj kročejového zvuku.............................................................. 19

7.8.2... Mechanicky plynule se pohybující mikrofon a ručně skenující mikrofon pro klepací zařízení
jakožto zdroj kročejového zvuku................................................................................................................................................ 19

7.8.3... Pevné polohy mikrofonu pro pryžový balon jakožto zdroj kročejového zvuku................................................................. 19

8......... Nízkofrekvenční postup pro měření hladin akustického tlaku pro klepací zařízení jakožto zdroj kročejového zvuku 20

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

8.2...... Generování zvukového pole....................................................................................................................................................... 20

8.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

8.2.2... Polohy zdroje kročejového zvuku.............................................................................................................................................. 20

8.3...... Polohy mikrofonů.......................................................................................................................................................................... 20

8.4...... Doba průměrování........................................................................................................................................................................ 21

8.5...... Výpočet nízkofrekvenčních energeticky průměrovaných hladin akustického tlaku kročejového zvuku...................... 21

9......... Hluk pozadí (základní a nízkofrekvenční postup)................................................................................................................... 21

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

9.2...... Korekce hladiny signálu na hluk pozadí................................................................................................................................... 22

10....... Doba dozvuku v místnosti příjmu (základní a nízkofrekvenční postup).............................................................................. 22

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

10.2.... Generování zvukového pole....................................................................................................................................................... 23

10.3.... Základní postup............................................................................................................................................................................. 23

10.4.... Nízkofrekvenční postup................................................................................................................................................................ 23

10.5.... Metoda přerušovaného šumu..................................................................................................................................................... 23

10.6.... Metoda integrované impulzní odezvy....................................................................................................................................... 24

11....... Přepočet pro oktávová pásma.................................................................................................................................................... 24

12....... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 24

13....... Nejistota.......................................................................................................................................................................................... 24

14....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 24

Příloha A (normativní) Zdroje kročejového zvuku............................................................................................................................... 26

Příloha B (normativní) Požadavky na reproduktorové soustavy pro měření doby dozvuku....................................................... 31

Příloha C (informativní) Formuláře pro záznam výsledků................................................................................................................. 32

Příloha D (informativní) Další pokyny.................................................................................................................................................... 36

Příloha E (informativní) Měření v horizontálním směru – Příklady vhodných poloh zdroje kročejového zvuku a mikrofonu 40

Příloha F (informativní) Měření ve vertikálním směru – Příklady vhodných poloh zdroje kročejového zvuku a mikrofonu. 43

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 46

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword html.

Za tento dokument je odpovědná technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 2 Stavební akustika.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 16283-2:2015), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

    změnil se text v 7.3.2 tak, že volba poloh mikrofonu platí pro každý zdroj kročejového zvuku.

Seznam všech částí řady ISO 16283 lze najít na webových stránkách ISO.

Úvod

ISO 16283 (všechny části) popisují postupy měření zvukové izolace v budovách. Vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost a zvuková izolace obvodových plášťů jsou popsány v ISO 16283-1, v tomto dokumentu (ISO 16283-2) a v ISO 16283-3.

Měření zvukové izolace in situ, které bylo popsáno v předchozích normách ISO 140-41), ISO 140-52) a ISO 140-73), bylo a) přednostně určeno pro měření, kde zvukové pole mohlo být považováno za difúzní, a b) nebylo zcela jasné, jestli operátoři mohli být přítomni v místnostech během měření. ISO 16283 (všechny části) se liší od ISO 140-4, ISO 140-5 a ISO 140-7 v tom, že:

a)   se používají pro místnosti, ve kterých zvukové pole může, ale nemusí být přibližně difúzní;

b)   ujasňují způsob, jak mohou operátoři měřit zvukové pole s použitím ručně držených mikrofonů nebo zvukoměrů;

c)   zahrnují další postupy, které byly dříve obsaženy v ISO 140-144).

POZNÁMKA Zjednodušené zkušební metody pro měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti in situ jsou uvedeny v ISO 10052.

Jsou zde popsány dva zdroje kročejového zvuku: klepací zařízeníNP1) a pryžový balon. Tyto zdroje kročejového zvuku ale nedokáží přesně replikovat všechny možné typy reálných nárazů na podlahy nebo schodiště v budovách.

Klepací zařízení se může použít pro hodnocení různých lehkých a tvrdých nárazů způsobených například kroky chodících osob s obuví na tvrdém podpatku nebo padajícími předměty. Jednočíselnou veličinu lze vypočítat s použitím postupů vyhodnocení uvedených v ISO 717-2. Tato jednočíselná veličina spojuje naměřenou kročejovou neprůzvučnost při použití klepacího zařízení se subjektivním posouzením obvyklých nárazů v bytech, které se vyskytují na podlahách nebo schodištích v budově. Klepací zařízení je také velmi vhodné pro predikci kročejové neprůzvučnosti podle ISO 12354-2. Tyto dva aspekty ulehčují specifikaci kročejové neprůzvučnosti v požadavcích národních stavebních předpisů pouze pomocí měření při použití klepacího zařízení jakožto zdroje kročejového zvuku.

Pryžový balon se může použít k hodnocení těžkých, měkkých nárazů způsobených například chůzí s bosýma nohama nebo skákáním dětí, stejně jako ke kvantifikaci absolutních hodnot, které se mohou vztahovat k rušení způsobeným lidmi, s využitím maximální hladiny akustického tlaku s časovým vážením F. V současné době v normě ISO neexistují výpočetní postupy pro jednočíselnou veličinu.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje postupy pro určování kročejové neprůzvučnosti pomocí měření akustického tlaku se zdrojem kročejového zvuku působícího na stropní konstrukci nebo na schodiště v budově. Uvedené postupy jsou určeny pro objemy místností v rozmezí od 10 m3 do 250 m3 v kmitočtovém rozsahu od 50 Hz do 5 000 Hz. Výsledky měření lze použít ke kvantifikaci, posouzení a porovnání kročejové neprůzvučnosti v nezařízených nebo zařízených místnostech, kde se zvukové pole může nebo nemusí blížit difúznímu poli.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)       Zrušena.

2)       Zrušena.

3)       Zrušena.

4)       Zrušena.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín „klepací zařízení“ byl v normě zaveden pro zdroj kročejového zvuku na mechanickém principu, aby jej bylo možné odlišit od dalších alternativních zdrojů kročejového zvuku, např. pryžového balonu.