ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.10                                                                                                                     Leden 2020

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny –
Část 4: Zasklené konstrukce

ČSN
EN 15254 -4

73 0855

 

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls –
Part 4: Glazed constructions

Extension du champs d’application des résultats des essais de résistance au feu – Eléments non-porteurs –
Partie 4: Constructions vitrées

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende Wände –
Teil 4: Verglaste Konstruktionen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15254-4:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15254-4:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15254-4 (73 0855) z dubna 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15254-4:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15254-4 (73 0855) z dubna 2019 převzala EN 15254-4:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1279-1 zavedena v ČSN EN 1279-1 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1364-1:2015 zavedena v ČSN EN 1364-1:2017 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny

EN 1995-1-2 zavedena v ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15269-2 zavedena v ČSN EN 15269-2 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

EN 15269-3 zavedena v ČSN EN 15269-3 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

EN 15269-5 zavedena v ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

EN 15725 zavedena v ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN ISO 12543-1 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 572-9 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1096-4 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma

ČSN EN 1279-5 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma

ČSN EN 1748-1-2 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla – Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1748-2-2 (70 1020) Sklo ve stavebnictví – Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika – Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1863-2 (70 1042) Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12150-2 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12337-2 (70 1050) Sklo ve stavebnictví – Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 13024-2 (70 1580) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14178-2 (70 1011) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14179-2 (70 1575) Sklo ve stavebnictví – Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14321-2 (70 1577) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami – Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 15254-2 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

ČSN EN 15254-6 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny

ČSN EN 1364-3 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – Celá sestava (dokončená montáž)

EN 1364-4 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – Částečná sestava

ČSN EN 1051-1 (70 1601) Sklo ve stavebnictví – Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice – Část 1: Definice a popis

ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

ČSN EN 12488 (70 1099) Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

Souvisící předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k Evropské předmluvě doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174,           
Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15254 -4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 13.220.50; 91.060.10                                                                          Nahrazuje EN 15254 -4:2008+A1:2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny –
Část 4: Zasklené konstrukce

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls –
Part 4: Glazed construction

Application étendue des résultats d’essais
de résistance au feu – Éléments non-porteurs –
Partie 4: Constructions vitrées

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse
von Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende
Wände –
Teil 4: Verglaste Konstruktionen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-09-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15254-4:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Zásady............................................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Obecné zásady.............................................................................................................................................................................. 10

4.2...... Použití výsledků zkoušek............................................................................................................................................................. 11

4.3...... Kombinace rozšířené aplikace................................................................................................................................................... 12

5......... Specifické změny systému zasklení.......................................................................................................................................... 13

5.1...... Změna požárně odolného skla................................................................................................................................................... 13

5.2...... Tvary skla........................................................................................................................................................................................ 16

5.3...... Zvětšení rozměrů skla.................................................................................................................................................................. 16

5.4...... Změna dřevěných zasklívacích lišt............................................................................................................................................ 16

5.5...... Změna kovových zasklívacích lišt.............................................................................................................................................. 17

5.6...... Změna materiálu zasklení........................................................................................................................................................... 17

5.7...... Povrchové úpravy zasklívacích lišt............................................................................................................................................. 18

6......... Specifické změny systému rámování....................................................................................................................................... 18

6.1...... Změna rámů................................................................................................................................................................................... 18

6.2...... Povrchové úpravy zasklívacích lišt............................................................................................................................................. 19

7......... Změny požárně odolného zaskleného prvku.......................................................................................................................... 19

7.1...... Zvětšení rozměrů a vícenásobné použití požárně odolných zasklených prvků s klasifikací EW................................... 19

7.2...... Zmenšení rozměrů požárně odolných zasklených prvků s klasifikací EW........................................................................ 20

Příloha A (informativní) Příklady použití této normy s ohledem na požadované rozšíření aplikace založené na referenční zkoušce a dřívějších zkušebních údajích.................................................................................................................................................. 21

A.1...... Příklady pro požárně odolné sklo s klasifikací E podle tabulky A.1..................................................................................... 21

A.2...... Příklady pro požárně odolné sklo s klasifikací EW podle tabulky A.2................................................................................. 22

A.3...... Příklady pro sklo s klasifikací EI podle tabulky A.3................................................................................................................. 24

Příloha B (normativní) Výpočty radiace................................................................................................................................................. 25

B.1..... Výpočty radiace............................................................................................................................................................................. 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15254-4:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15254-4:2008+A1:2011.

Příslušné změny v porovnání s předchozím vydáním EN 15254-4:2008+A1:2011 zahrnují:

a)   Nahrazení termínu „glass product group“ termínem „glass product range“NP1).

b)   Odstranění hledisek nyní pokrytých přímou aplikaci (DIAP) z normy EN 1364-1:2015.

c)   Úprava pravidel pro záměnu požárně odolných skel.

d)   Doplňující pravidla pro zmenšení rozměrů požárně odolných zasklených prvků s klasifikací EW.

e)   Ediční úpravy normy.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument poskytuje návod, případně definuje postup při změnách určitých parametrů a faktorů, spojených s návrhem požárně odolných zasklených prvků, zkoušených podle EN 1364-1:2015, a klasifikovaných podle
EN 13501-2.

Rozšířená aplikace požárně odolných zasklených prvků je založena na výsledcích zkoušky.

Tato norma platí pouze pro svisle instalované požárně odolné zasklené prvky.

Tato norma neplatí pro dveřní sestavy a pro otevíratelná okna, zkoušené podle EN 1634-1 a neplatí pro závěsové stěny – celé sestavy a závěsové stěny – částečné sestavy podle EN 1364-3 a EN 1364-4.

Vyloučeny jsou sestavy skleněných tvárnic, skleněných dlaždic a profilované sklo podle definice v EN 1051-1 a EN 572-7. V současné době není k dispozici dostatek informací, aby bylo možno stanovit pravidla rozšířené aplikace pro tyto výrobky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V české překladu jsou oba termíny přeloženy shodně jako skupina skleněných výrobků.