ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                                                 Prosinec 2019

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

ČSN
EN 15269-11+AC


73 0868

 

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains

Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés –
Partie 11: Résistance au feu des rideaux en toile manœuvrables

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 11: Feuerwiderstandsfähigkeit von Feuerschutzvorhängen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15269-11:2018+AC:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15269-11:2018+AC:2019. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15269-11+AC (73 0868) ze září 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15269-11+AC do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15269-11+AC (73 0868) ze září 2019 převzala EN 15269-11+AC:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou opravu AC z března 2019. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „˜vypuštěný text“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 15269-1 zavedena v ČSN EN 15269-1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Obecné požadavky

EN 1993-1-2 zavedena v ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ČSN EN 16034 (74 7050) Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 16035 (16 6210) Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních
výrobků a konstrukcí staveb

ČSN EN 15254-4 (73 0855) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174,           
Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 15269-11+AC
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Březen 2019

ICS 13.220.50; 91.060.50                                                                                       Nahrazuje EN 15269-11:2018

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování –
Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních uzávěrů

Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware –
Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains

Application étendue des résultats d’essais
en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures
et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments
de quincaillerie intégrés –
Partie 11: Résistance au feu des rideaux en toile
manoeuvrableson

Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit
und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren
und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge –
Teil 11: Feuerwiderstandsfähigkeit
von Feuerschutzvorhängen

Tato evropská norma byla opravena a vydána Řídicím centrem CEN-CENELEC dne 2019-04-17.

Tato evropská norma byla opravena a vydána Řídicím centrem CEN-CENELEC dne 2019-03-20.

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-01-08 a zahrnuje opravu vydanou CEN 2019-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky  Ref. č. EN 15269-11:2018+AC:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 8

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

3.2...... Zkratky použité ve výpočtech v příloze B a C............................................................................................................................. 9

4......... Stanovení oblasti rozšířené aplikace......................................................................................................................................... 11

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

4.2...... Jak se používají pravidla pro rozšířenou aplikaci................................................................................................................... 11

4.3...... Analýza výsledků zkoušek........................................................................................................................................................... 12

4.4...... Doplňková měření......................................................................................................................................................................... 12

5......... Protokol o rozšířené aplikaci....................................................................................................................................................... 12

6......... Protokol o klasifikaci..................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Varianty konstrukčních parametrů pro sestavy pohyblivých textilních závěsů...................................... 13

Příloha B (normativní) Výpočty pro závěsové sestavy nesoucí převážně vodorovná zatížení (uzavřené závěsy)................ 51

B.1..... Předmět výpočtu............................................................................................................................................................................ 51

B.2..... Principy výpočtu............................................................................................................................................................................. 51

B.3..... Výpočetní metoda zvětšující šířku a výšku závěsu................................................................................................................. 51

B.4..... Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................. 52

B.5..... Smrštění závěsového materiálu................................................................................................................................................. 52

B.6..... Maximální napětí tkaniny ve zvětšeném závěsu ve vodorovném směru........................................................................... 53

B.7..... Maximální napětí tkaniny ve zvětšeném závěsu ve svislém směru.................................................................................... 55

B.8..... Maximální nosnost (Obrázek A.7, A.8)...................................................................................................................................... 57

B.9..... Výpočet mezního napětí.............................................................................................................................................................. 57

B.10... Výpočty válce................................................................................................................................................................................. 58

B.11... Výpočty pro podpěrné konzoly válce......................................................................................................................................... 59

B.12... Výpočty hřídele.............................................................................................................................................................................. 60

B.13... Výpočty pro čelní desku............................................................................................................................................................... 61

B.14... Tolerance pro roztažení spodní dosedací lišty........................................................................................................................ 63

B.15... Maximální délka spodní dosedací lišty, resp. profily spodní dosedací lišty, viz obrázek A.49/A.50.............................. 63

B.16... Tolerance pro teplotní roztažení................................................................................................................................................. 63

Příloha C (normativní) Výpočty pro závěsové sestavy nesoucí převážně svislá zatížení (modulové závěsy s přesahem, závěsy bez zádržných sestav).......................................................................................................................................................................... 64

C.1..... Předmět výpočtu............................................................................................................................................................................ 64

C.2..... Principy výpočtu............................................................................................................................................................................. 64

C.3..... Výpočetní metoda zvětšení šířky a výšky závěsu.................................................................................................................... 64

C.4..... Zkušební vzorek modulových systémů..................................................................................................................................... 65

C.5..... Smrštění závěsového materiálu................................................................................................................................................. 65

C.6..... Maximální napětí tkaniny ve zvětšeném závěsu ve svislé směru....................................................................................... 67

C.7..... Maximální napětí tkaniny ve zvětšeném závěsu ve vodorovném směru........................................................................... 69

C.8..... Maximální nosnost (obrázek A.8)............................................................................................................................................... 69

Strana

C.9..... Zvětšení přesahů a koncových závěsů..................................................................................................................................... 70

C.10... Příklad pro zvětšení systémů s přesahem................................................................................................................................ 71

C.11... Výpočet mezního napětí.............................................................................................................................................................. 72

C.12... Výpočty válce................................................................................................................................................................................. 72

C.13... Výpočty pro podpěrné konzoly válce......................................................................................................................................... 73

C.14... Výpočty hřídele.............................................................................................................................................................................. 75

C.15... Výpočty pro čelní desku............................................................................................................................................................... 75

C.16... Tolerance pro roztažení spodní dosedací lišty........................................................................................................................ 77

C.17... Maximální délka spodní dosedací lišty, resp. profily spodní dosedací lišty, viz obrázek A.49/A.50.............................. 77

C.18... Tolerance pro teplotní roztažení................................................................................................................................................. 78

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 79

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15269-11:2018+AC:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2019.

Tento dokument zahrnuje opravu 1 schválenou CEN dne 2019-03-06.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ˜™.

Tento dokument nahrazuje EN 15269-11:2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN a CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 15269 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování sestává z těchto částí:

    Část 1: Všeobecné požadavky;

    Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav;

    Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu;

    Část 5: Požární odolnost prosklených závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu ˜vypuštěný text;

    Část 6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav ˜1);

    Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav;

    Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav;

    Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů ˜vypuštěný text;

    Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem určených pro účely zpracování protokolu o rozšířené aplikaci, založeném na vyhodnocení jedné nebo více zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Tyto normy se mohou také použít pro stanovení nejvhodnějšího výběru zkušebních vzorků, požadovaných k pokrytí širokého rozsahu variant výrobků.

Před uvažováním o rozšířené aplikaci má být dveřní sestava zkoušena podle EN 1634-1 k získání výsledků zkoušky, které mohou sloužit jako podklad pro klasifikaci podle EN 13501-2, která je nejméně stejná jako následně požadovaná při uvažování o rozšířené aplikaci.

Ověření konstrukčních parametrů dveřní sestavy může naznačit, že jednu nebo více charakteristik lze zlepšit změnou konkrétního parametru. Všechna hodnocení mají být provedena na základě zachování klasifikace
požární odolnosti získané zkoušením podle EN 1634-1, včetně klasifikací nižších než doba zkoušky. Toto však nikdy nemá vést ke zvýšení klasifikace pro jakýkoli specifický parametr požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti nad klasifikaci dosaženou při jedné ze zkoušek, pokud to není konkrétně uvedeno v tabulkách variací konstrukčních parametrů tohoto souboru norem.

Vliv na zachování samozavírací funkce (klasifikace C) dveřních sestav v rámci provedení rozšířené aplikace není předmětem souboru norem EN 15269.

1 Předmět normy

Tato evropská norma zahrnuje svisle osazované typy manuálně nebo elektricky ovládaných pohyblivých textilních závěsových sestav, uzavírajících se směrem dolů. Závěsové systémy se liší od (jsou odděleny od) dveřních systémů kvůli jejich netuhému uzavírajícímu prvku, typicky vyrobenému z tenkostěnných materiálů jako jsou tkaniny, pleteniny nebo fólie. Tyto uzavírající prvky nejsou schopné nést velké zatížení kolmé k jejich povrchu ohybovou tuhostí. Jinak řečeno: závěsové systémy jsou odděleny od dveřních systémů, protože jsou schopné přenášet tažné síly ve formě tahového napětí v rovině jejich povrchu. Tlakové síly nejsou přenášeny v rovině jejich povrchu.

Tento dokument stanovuje metodiku pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek, získaných při zkoušce (zkouškách) provedených podle zkušebních metod pro uzávěry v EN 1634-1.

V závislosti na provedení příslušné zkoušky nebo zkoušek, vybraných z těch uvedených v kapitole 4, může rozšířená aplikace platit pro všechny nebo některé z uvedených příkladů:

    neizolovaný (E), radiace (EW), nebo izolovaná (EI1 nebo EI2) klasifikace;

    navíjecí zařízení;

    prvky upevněné na stěnu/strop;

    prvky stavebního kování;

    dekorativní povrchové úpravy;

    intumescentní, kouřová nebo akustická těsnění;

    alternativní podpěrná konstrukce (podpěrné konstrukce).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Připravuje se.