ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.01                                                                                                                               Listopad 2019

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení

ČSN 73 0038

 

Assessment and verification of existing structures – Supplementary guidance

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0038 z prosince 2014.

 


Obsah

Strana

Předmluva. 4

1......... Předmět normy. 5

2......... Citované dokumenty. 5

3......... Termíny, definice a značky. 6

3.1...... Termíny a definice. 6

3.2...... Značky. 7

4......... Doplňující pokyny k zásadám hodnocení podle ČSN ISO 13822. 9

4.1...... Úvod. 9

4.2...... Doplňující informace k některým článkům ČSN ISO 13822. 10

4.3...... Doplňující informace k přílohám C až F z ČSN ISO 13822. 13

4.4...... Aktualizace dílčích součinitelů. 17

4.5...... Návrh obnovy. 21

5......... Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů. 21

5.1...... Druhy zkoušek. 21

5.2...... Zkoušky materiálů. 22

5.3...... Zatěžovací zkoušky konstrukcí 22

6......... Hodnocení existujících betonových konstrukcí 23

6.1...... Obecně. 23

6.2...... Vlastnosti betonu. 23

6.3...... Vlastnosti betonářské výztuže. 24

6.4...... Vlastnosti předpínací výztuže. 24

6.5...... Aktualizace dílčích součinitelů. 32

6.6...... Zesilování konstrukcí 32

7......... Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí 32

7.1...... Obecně. 32

7.2...... Určení vlastností materiálu pro ocelové, litinové a spřažené ocelobetonové konstrukce. 33

7.3...... Aktualizace dílčích součinitelů. 35

7.4...... Modernizace a zesilování 36

8......... Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí 36

8.1...... Obecně. 36

8.2...... Vlastnosti materiálů a spojovacích prostředků. 37

8.3...... Aktualizace dílčích součinitelů. 42

8.4...... Modernizace a zesilování dřevěných konstrukcí 42

9......... Hodnocení existujících zděných konstrukcí 42

9.1...... Obecně. 42

9.2...... Vlastnosti zdicích prvků. 42

9.3...... Pevnost malty v tlaku. 43

9.4...... Vlastnosti zdiva. 43

9.5...... Zesilování 44

10....... Doplňující pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů. 44

10.1.... Obecně. 44

10.2.... Metody ověřování spolehlivosti 45

Strana

10.3.... Diagnostický průzkum mostů. 45

10.4.... Ověřování existujících mostů metodou dílčích součinitelů. 46

11....... Doplňující pokyny ke konstrukcím památkově chráněných objektů. 47

11.1.... Obecně. 47

11.2.... Zásady obnovy památkově chráněných objektů. 47

11.3.... Diagnostika stavu památkově chráněné konstrukce. 48

11.4.... Analýza konstrukce. 49

11.5.... Hodnocení spolehlivosti 49

11.6.... Konstrukční opatření 49

Příloha A (informativní) Příklad aktualizace rozdělení základní veličiny. 51

A.1...... Zohlednění apriorních informací 51

A.2...... Příklad. 52

Příloha B (informativní) Doplňující informace k zásadám hodnocení, k průzkumu a k návrhu opatření pro památkově chráněné objekty. 53

B.1..... Zásady obnovy památkově chráněných objektů. 53

B.2..... Diagnostika stavu památkově chráněné konstrukce. 54

B.3..... Analytické a konzervační složky památkové hodnoty. 55

Bibliografie. 59

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma podrobněji uvádí postupy ověřování existujících konstrukcí pro různé typy staveb včetně konstrukcí památkově chráněných objektů.

Upozornění na používání této normy

Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.

Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí a pro navrhování jejich obnov se postupuje podle zásad ČSN EN 1990 a dalších platných norem. V ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 jsou uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování existujících konstrukcí, které v Eurokódech dosud chybí. Patří sem hodnocení existujících konstrukcí na základě dřívějšího uspokojivého chování, zásady minimalizace konstrukčních opatření, postupy stanovení charakteristických a návrhových hodnot pro zatížení, geometrické a materiálové vlastnosti existujících konstrukcí a postupy jejich aktualizace na základě znalosti nových dat. Uvádějí se zde vybrané charakteristiky materiálů a spojovacích prostředků, které se tradičně uplatňovaly v existujících konstrukcích v ČR.

Pro hodnocení a ověřování spolehlivosti konstrukcí objektů kulturních památek jsou uvedeny doplňující pokyny.

Souvisící ČSN

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN ISO 3898 (73 0030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování – Základní značky

Souvisící právní předpisy

Zákon č.13/1997 sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 104/1997sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Zákon č. 20 /1987 sb. České národní rady o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 66/1988 sb. ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, IČO 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., prof. Ing. Milan Holický, DrSc., doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.;         
spolupráce: TZÚS Praha, Ing. Václav Kučera, CSc.; Fakulta stavební, Ing. Michal Drahorád, PhD., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., doc. Ing. Milan Vašek, CSc., Fakulta architektury, doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí a používá se společně s ČSN ISO 13822.

V této normě je pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 zpracováno osm kapitol, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí pro podmínky ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články ČSN ISO 13822. Jsou to tyto kapitoly:

    Kapitola 4 Doplňující pokyny k zásadám hodnocení existujících konstrukcí;

    Kapitola 5 Zkoušky existujících konstrukcí a materiálů;

    Kapitola 6 Hodnocení existujících betonových konstrukcí;

    Kapitola 7 Hodnocení existujících ocelových, litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí;

    Kapitola 8 Hodnocení existujících dřevěných a spřažených dřevobetonových konstrukcí;

    Kapitola 9    Hodnocení existujících zděných konstrukcí;

    Kapitola 10 Doplňující pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů;

    Kapitola 11 Doplňující pokyny ke konstrukcím objektů kulturních památek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.