ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.01                                                                                                                               Listopad 2019

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

ČSN 73 0043

 

Supplementary guidance for the verification of working life of structures subjected to environmental actions

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0043 z prosince 2014.

 


Obsah

Strana

Předmluva. 3

1......... Předmět normy. 4

2......... Citované dokumenty. 4

3......... Značky. 4

4......... Zatížení 5

5......... Postupy ověřování trvanlivosti 5

5.1...... Obecně. 5

5.2...... Metoda dílčích součinitelů. 5

5.3...... Přímé ověřování trvanlivosti 6

5.4...... Pravděpodobnostní metody. 6

5.5...... Hodnocení životnosti rozsáhlých konstrukcí 7

6......... Směrná úroveň spolehlivosti 7

7......... Podrobnosti k ustanovením ČSN ISO 13823. 8

7.1...... Obecně. 8

7.2...... Ověření trvanlivosti s ohledem na mezní stavy. 8

7.3...... Vlivy a činitele prostředí 8

7.4...... Postupy pro zajištění trvanlivosti 9

Příloha A (informativní) Příklady modelování vlivů prostředí na konstrukce. 10

A.1...... Úvod. 10

A.2...... Analýza životnosti při degradaci materiálu. 10

A.3...... Příklad modelu hloubky karbonatace betonu. 11

A.4...... Příklad ověření existujícího nosného prvku mostu. 12

Příloha B (informativní) Příklady kritérií pro hodnocení životnosti rozsáhlých konstrukcí 16

B.1..... Úvod. 16

B.2..... Kritéria pro hodnocení trvanlivosti betonových konstrukcí 16

B.3..... Kritéria pro hodnocení trvanlivosti ocelových konstrukcí 16

Příloha C (informativní) Zajištění životnosti památkově chráněných objektů. 17

C.1..... Úvod. 17

C.2..... Integrita nosné konstrukce památkově chráněného objektu. 17

C.3..... Hmotná autenticita nosné konstrukce památkově chráněného objektu. 17

C.4..... Historické technologické postupy. 18

C.5..... Kontext památkově chráněného objektu. 18

C.6..... Zásady zajištění životnosti pro objekty z různých materiálů. 18

Bibliografie. 20

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování životnosti nových i existujících konstrukcí s ohledem na působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.

Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 poskytují doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny.

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, IČO 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.,   
prof. Ing. Milan Holický, DrSc., doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. a Fakulta architektury,           
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., ve spolupráci se SVÚOM s. r. o., Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma ČSN 73 0043 platí pro ověřování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost. Uvádí doplňující definice, zatížení a postupy pro ověřování konstrukcí, výpočetní modely a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823. V příloze A je uveden příklad modelu pro stanovení karbonatace betonu. V příloze A je také uveden vybraný příklad ověřování konstrukce s ohledem na trvanlivost. Příloha B uvádí příklady kritérií pro hodnocení životnosti rozsáhlých konstrukcí. Příloha C poskytuje zásady pro zajištění životnosti památkově chráněných objektů. Norma ČSN 73 0043 se používá společně s ČSN ISO 13823.

Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. V ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 jsou uvedeny doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny.

Pro ověřování existujících konstrukcí s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti se postupuje podle ČSN ISO 13822 a podle ČSN 73 0038.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.