ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                    Říjen 2019

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)

ČSN
EN 17101

73 2905

 

Thermal insulation products for buildings – Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Méthodes d’identification et méthodes d’essai des mousses PU adhésives monocomposant pour systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS)

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Methoden der Identifizierung und Testmethoden
für Ein-Komponenten-PU-Klebstoffschaum für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 17101:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 17101:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 17101 (73 2905) z března 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 17101:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 17101 (73 2905) z března 2019 převzala EN 17101:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 312 zavedena v ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky – Požadavky

EN ISO 9229 zavedena v ČSN EN 9229 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s. r. o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 17101
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Září 2018

ICS 91.100.60

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)

Thermal insulation products for buildings – Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Méthodes d’identification et méthodes d’essai
des mousses PU adhésives monocomposant
pour systèmes d’isolation thermique extérieure
par enduit sur isolant (ETICS)

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Methoden
der Identifizierung und Testmethoden
für Ein-Komponenten-PU-Klebstoffschaum
für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 17101:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a jednotky............................................................................................................................................................................ 7

5......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Společná pravidla pro všechny zkoušky..................................................................................................................................... 8

5.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Objemová hmotnost pěny.............................................................................................................................................................. 9

5.3.1... Zkušební zařízení a materiály....................................................................................................................................................... 9

5.3.2... Zkušební postup (viz obrázky 1 až 3)........................................................................................................................................... 9

5.3.3... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 10

5.4...... Doba nelepivosti............................................................................................................................................................................ 10

5.4.1... Zkušební zařízení a materiály..................................................................................................................................................... 10

5.4.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 11

5.4.3... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 11

5.5...... Doba řezatelnosti.......................................................................................................................................................................... 11

5.5.1... Zkušební zařízení a materiály..................................................................................................................................................... 11

5.5.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 11

5.5.3... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 12

5.6...... Rozpínání po aplikaci................................................................................................................................................................... 13

5.6.1... Zkušební zařízení a materiály..................................................................................................................................................... 13

5.6.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 13

5.6.3... Výpočet výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 14

5.7...... Kohezní pevnost............................................................................................................................................................................ 15

5.7.1... Zkušební zařízení a materiály..................................................................................................................................................... 15

5.7.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 16

5.7.3... Výpočet výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 19

5.8...... Smyková pevnost.......................................................................................................................................................................... 19

5.8.1... Zkušební zařízení a materiály..................................................................................................................................................... 19

5.8.2... Kondicionování.............................................................................................................................................................................. 19

5.8.3... Příprava tří zkušebních vzorků.................................................................................................................................................... 20

5.8.4... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 20

5.8.5... Výpočet výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 21

6......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 22

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 17101:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma se týká vlhkostí vytvrzujících jednosložkových polyuretanových pěn (1C-PU pěn) nanášených z tlakových zásobníků a používaných jako lepicí pěny.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metody identifikace a zkušební metody pro hodnocení vlastností jednosložkových polyuretanových pěn používaných jako lepicí pěny.

Jiné druhy pěn nejsou předmětem tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.