ICS 13.220.50; 91.080.20

ČSN

EN 13381-7

 

73 0858

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-03-31 se nahrazuje ČSN P ENV 13381-7 (73 0858) z března 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.