ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080                                                                                                                                      Květen 2019

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

ČSN 73 2044

 

Dynamic tests of building structures

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 2044 z 1983-02-17.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny, definice a značky............................................................................................................................................................ 4

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

3.2...... Značky................................................................................................................................................................................................ 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.1...... Účel dynamických zkoušek........................................................................................................................................................... 6

4.2...... Druhy dynamických zkoušek......................................................................................................................................................... 6

4.3...... Dynamická zkouška informativní................................................................................................................................................. 6

4.4...... Dynamická zkouška zatěžovací.................................................................................................................................................... 6

4.5...... Dynamická zkouška zatěžovací dlouhodobá............................................................................................................................. 7

4.6...... Dynamická zkouška zatěžovací na únavu.................................................................................................................................. 7

5......... Společná ustanovení pro přípravu a provádění zkoušek......................................................................................................... 8

5.1...... Příprava dynamické zkoušky......................................................................................................................................................... 8

5.2...... Program dynamické zkoušky........................................................................................................................................................ 8

5.3...... Podmínky pro provádění zkoušky................................................................................................................................................ 9

5.4...... Dynamický výpočet konstrukce..................................................................................................................................................... 9

5.5...... Vyhodnocení dynamických zkoušek............................................................................................................................................ 9

5.6...... Zápis o zkoušce............................................................................................................................................................................... 9

6......... Dynamická zkouška informativní............................................................................................................................................... 10

6.1...... Zatížení při dynamické zkoušce informativní........................................................................................................................... 10

6.2...... Provádění dynamické zkoušky informativní............................................................................................................................ 10

6.3...... Vyhodnocení dynamické zkoušky informativní....................................................................................................................... 11

6.4...... Kritéria pro vyhodnocení zkoušky.............................................................................................................................................. 11

7......... Dynamická zkouška zatěžovací................................................................................................................................................. 12

7.1...... Průběh dynamické zkoušky zatěžovací.................................................................................................................................... 12

7.2...... Zatížení při dynamické zkoušce zatěžovací............................................................................................................................. 12

7.3...... Vyhodnocení dynamické zkoušky zatěžovací......................................................................................................................... 12

7.4...... Dynamická účinnost zatížení...................................................................................................................................................... 13

7.5...... Dynamický součinitel.................................................................................................................................................................... 13

7.6...... Kritéria pro vyhodnocení zkoušky.............................................................................................................................................. 13

8......... Dynamická zkouška zatěžovací dlouhodobá.......................................................................................................................... 14

8.1...... Provádění dynamické zkoušky zatěžovací dlouhodobé........................................................................................................ 14

8.2...... Vyhodnocení dynamické zkoušky zatěžovací dlouhodobé.................................................................................................. 14

9......... Dynamická zkouška zatěžovací na únavu............................................................................................................................... 14

9.1...... Účel dynamické zatěžovací zkoušky na únavu....................................................................................................................... 14

9.2...... Provádění zkoušek........................................................................................................................................................................ 14

9.3...... Vyhodnocení zkoušek.................................................................................................................................................................. 15

10....... Protokol o dynamické zatěžovací zkoušce konstrukce.......................................................................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla dána do souladu se současnými normami pro navrhování konstrukcí (Eurokódy) a její text byl technicky revidován. Byla upravena terminologie.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva

ČSN 73 2035 Zkoušky stavebních dílců na zatížení rázem

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

ČSN ISO 2631 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Kloknerův ústav ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Jaromír Král, CSc., Prof. Ing. Michal Polák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro provádění a vyhodnocování dynamických zkoušek všech druhů stavebních konstrukcí a jejich částí (dále jen konstrukcí) navržených podle ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999. Pro provádění a vyhodnocování dynamických zkoušek stavebních konstrukcí navržených podle jiných norem než ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999 platí také zásady ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038.

Norma neplatí pro mosty a konstrukce jim podobné (viz ČSN 73 6200), které se zkoušejí podle ČSN 73 6209. Dále norma neplatí pro zkoušky stavebních dílců rázem, které se zkoušejí podle ČSN 73 2035.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.