ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01                                                                                                                              Červenec 2019

Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb –
Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

ČSN
EN 15643-5

73 0901

 

Sustainability of construction works – Sutainability assessment of buildings and civil engineering works –
Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Evaluation de la contribution des bâtiments
et ouvrages de génie civil au développement durable –
Partie 5: Cadre méthodologique définissant les principes et les exigences spécifiques aux ouvrages de génie civil

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken –
Teil 5: Leitfaden zu den Grundsätzen für und den Anforderungen an Ingenieurbauwerke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15643-5:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15643‑5:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15643-5 ze září 2018.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 15804 zavedena v ČSN EN 15804 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků

EN 15978 zavedena v ČSN EN 15978 (73 0902) Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda

EN 16309 zavedena v ČSN EN 16309 (73 0903) Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu

EN 16627 zavedena v ČSN EN 16627 (73 0904) Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody

EN ISO 14044 zavedena v ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ISO 15392:2008 zavedena v ČSN ISO 15392 (73 0921) Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

ISO 15686-1:2011 zavedena ČSN ISO 15686-1 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2 zavedena v ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnost

ISO 15686-7 zavedena v ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8 zavedena v ČSN ISO 15686-8 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ISO/TS 15686-9 zavedena v ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

ISO/TS 21929-2 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 15643-2 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-3 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

ČSN EN 15804+A1 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky

ČSN ISO 14025 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

ČSN ISO 21930 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN ISO 21931-1 (73 0924) Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy

ČSN ISO 21929-1 (73 0922) Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

Souvisící TNI

TNI CEN/TR 15941 (73 0911) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických dat

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Citované předpisy

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Směrnice rady 89/106/EHS (89/106/EE) ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků.

Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.23 a 3.54 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČO 68407700, Ing. Julie Železná, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15643-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2017

91.040.01

Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb  –
Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

Sustainability of construction works – Sutainability assessment of buildings
and civil engineering works –
Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Contribution des ouvrages de construction
au développement durable – Evaluation
de la contribution des bâtiments et ouvrages
de génie civil au développement durable –
Partie 5: Cadre pour l'évaluation de la performance
de la contribution des ouvrages de génie civil
au développement durable

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung
der Nachhaltigkeit von Gebäuden
und Ingenieurbauwerke –
Teil 5: Rahmenbedingungen für die Bewertung
der Nachhaltigkeit von Ingenieurbauwerke

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15643-5:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 7

Úvod....................................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy...................................................................................................................................................................... 13

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................ 13

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................ 14

4......... Principy................................................................................................................................................................................... 27

4.1 ..... Obecně.................................................................................................................................................................................... 27

4.2...... Cíle posuzování úrovně udržitelnosti
inženýrských staveb
............................................................................................................................................................. 28

4.3...... Přístup k posuzování úrovně udržitelnosti........................................................................................................................ 28

4.4...... Význam technických a funkčních požadavků.................................................................................................................. 29

4.5...... Zohlednění životního cyklu inženýrské stavby................................................................................................................ 29

4.6 ..... Posuzování dopadů a aspektů souvisejících s inženýrskými stavbami..................................................................... 29

5......... Požadavky na metody posuzování.................................................................................................................................... 30

5.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 30

5.2...... Předmět posuzování a hranice systému.......................................................................................................................... 30

5.3...... Typ dat a jejich přiřazení k životnímu cyklu inženýrské stavby.................................................................................... 32

5.3.1... Přiřazení dat k životnímu cyklu inženýrské stavby.......................................................................................................... 32

5.3.2 .. Studované období posuzování........................................................................................................................................... 34

5.3.3... Aspekty a dopady charakteristické
pro inženýrské stavby........................................................................................................................................................... 35

5.3.4 .. Scénáře................................................................................................................................................................................... 37

5.4...... Požadavky na kvalitu dat..................................................................................................................................................... 37

5.5...... Požadavky na ověřování..................................................................................................................................................... 37

5.6...... Transparentnost metod posuzování.................................................................................................................................. 37

5.7...... Požadavky na vytváření zpráv a sdělování výsledků..................................................................................................... 38

5.7.1... Obecně.................................................................................................................................................................................... 38

5.7.2... Výsledky posuzování............................................................................................................................................................ 38

5.7.3... Environmentální, sociální a ekonomické
požadavky na základě zadání stavby
objednatele a/nebo platných předpisů............................................................................................................................. 41

5.7.4... Deklarované technické a funkční vlastnosti..................................................................................................................... 41

6......... Požadavky na metody posuzování environ-
mentálních, sociálních a ekonomických
vlastností inženýrských staveb........................................................................................................................................... 41

6.1...... Přehled metodiky pro posuzování environ-
mentálních, sociálních a ekonomických
vlastností inženýrských staveb........................................................................................................................................... 41

6.2...... Kategorie environmentálních indikátorů.......................................................................................................................... 42

6.3...... Kategorie sociálních indikátorů.......................................................................................................................................... 43

6.4...... Kategorie ekonomických indikátorů.................................................................................................................................. 44

7......... Posuzování aspektů a dopadů souvisejících s užíváním inženýrských staveb........................................................ 44

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 45

 

European foreword.............................................................................................................................................................................. 7

Introduction............................................................................................................................................................................................ 8

1......... Scope...................................................................................................................................................................................... 13

2......... Normative references.......................................................................................................................................................... 13

3......... Terms and definitions.......................................................................................................................................................... 14

4......... Principles................................................................................................................................................................................ 27

4.1 ..... General................................................................................................................................................................................... 27

4.2...... Objectives of sustainability performance
assessment of civil engineering works
............................................................................................................................. 28

4.3...... Approach to assessment of sustainability performance............................................................................................... 28

4.4...... Relevance of technical and functional requirements.................................................................................................... 29

4.5...... Consideration of the civil engineering works
life cycle
.................................................................................................................................................................................. 29

4.6...... Assessment of impacts and aspects related
to the civil engineering works............................................................................................................................................. 29

5......... Requirements for assessment methods.......................................................................................................................... 30

5.1...... General................................................................................................................................................................................... 30

5.2...... Object of assessment and the system boundary............................................................................................................ 30

5.3 ..... Type of data and their assignment to the civil engineering works life cycle............................................................. 32

5.3.1 .. Assignment of data to the civil engineering
works life cycle
...................................................................................................................................................................... 32

5.3.2 .. Assessment study period.................................................................................................................................................... 34

5.3.3 .. Aspects and impacts specific to the civil
engineering works................................................................................................................................................................ 35

5.3.4 .. Scenarios................................................................................................................................................................................ 37

5.4 ..... Requirements for data quality............................................................................................................................................ 37

5.5 ..... Requirements for verification............................................................................................................................................. 37

5.6 ..... Transparency of the assessment methods...................................................................................................................... 37

5.7 ..... Requirements for reporting and communication............................................................................................................ 38

5.7.1... General................................................................................................................................................................................... 38

5.7.2... Results of the assessment.................................................................................................................................................. 38

5.7.3... Environmental, social and economic
requirements from client’s brief
and/or regulations................................................................................................................................................................. 41

5.7.4... Technical and functional performance............................................................................................................................. 41

6......... Requirements for assessment methods
of environmental, social and economic
performance of civil engineering works........................................................................................................................... 41

6.1 ..... Overview of the methodology for assessment
of environmental, social and economic
performance of civil engineering works........................................................................................................................... 41

6.2...... Environmental indicators categories................................................................................................................................. 42

6.3...... Social indicators categories................................................................................................................................................ 43

6.4...... Economic indicators categories......................................................................................................................................... 44

7......... Assessment of aspects and impacts related
to the use of the asset of the civil engineering works.................................................................................................... 44

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 45

 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 15643-5:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 350 „Udržitelnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN 15643 5:2017) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 350 “Sustainability of construction works”, the secretariat of which is held by AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2018, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument je součástí souboru norem, který sestává z následujících částí:

 

This document is part of a series of standards that consists of the following parts:

    EN 15643-1, Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec

 

    EN 15643-1, Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings – Part 1: General framework

    EN 15643-2, Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

 

    EN 15643-2, Sustainability of construction works – Assessment of buildings – Part 2: Framework for the assessment of environmental performance

    EN 15643-3, Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

 

    EN 15643-3, Sustainability of construction works – Assessment of buildings – Part 3: Framework for the assessment of social performance

    EN 15643-4, Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností

 

    EN 15643-4, Sustainability of construction works – Assessment of buildings – Part 4: Framework for the assessment of economic performance

    EN 15643-5, Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budova – Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

 

    EN 15643-5, Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings and civil
engineering works – Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Úvod

 

Introduction

Tato evropská norma je součástí souboru evropských norem vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350, který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti inženýrských staveb, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Posuzování udržitelnosti kvantifikuje aspekty a dopady pro posouzení environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb pomocí kvantifikovatelných indikátorů, které jsou měřeny bez hodnotových úsudků. Cílem tohoto souboru evropských norem je umožnit porovnatelnost výsledků posuzování. Tento soubor evropských norem nestanovuje kriteriální meze ani úrovně vlastností
 inženýrských staveb.

 

This European Standard forms part of a series of
European Standards, written by CEN/TC 350, that
provide a system for the sustainability assessment of civil engineering works using a life cycle approach. The sustainability assessment quantifies aspects and impacts to assess the environmental, social and economic performance of civil engineering works using quantifiable indicators measured without value judgements. The purpose of this series of standards is to enable comparability of the results of assessments. This series of
European Standards does not set benchmarks or levels of performance.

Tento soubor norem umožní posuzování udržitelnosti inženýrské stavby, tj. souběžné posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností, provedené na základě technických charakteristik a funkčnosti předmětu posuzování.

 

This series of standards will allow the sustainability
assessment, i.e. the assessment of environmental, social and economic performance of a civil engineering works, to be made concurrently and on an equal footing, on the basis of the technical characteristics and functionality of the object of assessment.

Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb využívá různé typy informací. Výsledky posuzování udržitelnosti inženýrských staveb poskytují informace o různých typech indikátorů, souvisejících scénářích inženýrských staveb a fázích životního cyklu zahrnutých do posuzování.

 

The sustainability assessment of civil engineering works uses different types of information. The results of a sustain-
ability assessment of a civil engineering works provide information on the different types of indicators, the related civil engineering works scenarios, and the life cycle stages included in the assessment.

Během posuzování na úrovni inženýrské stavby jsou stanoveny potřebné scénáře a funkční ekvivalent. Posuzování na úrovni inženýrské stavby znamená, že v zadání stavby objednatele nebo v platných předpisech byl již stanoven popisný model inženýrské stavby s většinou technických a funkčních požadavků, jak je zobrazeno na obrázku 1.

 

In carrying out assessments, scenarios and a functional equivalence are determined at the civil engineering works level. Assessment at the civil engineering works level means that the descriptive model of the works with the major technical and functional requirements has been defined in the client’s brief or in the regulations, as illustrated in Figure 1.

Posuzování může být provedeno pro celou inženýrskou stavbu, pro část inženýrské stavby, nebo pro soubor více inženýrských staveb.

 

Assessments can be undertaken either for the whole civil engineering works, for a part of the civil engineering works or for a combination of several civil engineering works.

Přestože hodnocení technických a funkčních vlastností inženýrské stavby je nad rámec tohoto souboru norem, jsou zde technické a funkční charakteristiky zohledněny pomocí funkčního ekvivalentu. Tento funkční ekvivalent bere v úvahu technické a funkční požadavky a tvoří tak základ pro porovnávání výsledků posuzování.

 

Although the evaluation of technical and functional
performance is beyond the scope of this series of
standards, the technical and functional characteristics are considered within this framework by reference to the functional equivalence. The functional equivalence takes into account the technical and functional requirements and forms the basis for comparisons of the results of the assessment.

Jakékoliv konkrétní požadavky na environmentální, sociální, nebo ekonomické vlastnosti, stanovené v zadání stavby objednatele nebo v platných předpisech, nebo požadavky s nimi související, mohou být uvedeny a prezentovány. Obrázek 1 ukazuje, jak mají být funkční ekvivalent a technické a funkční charakteristiky, které se liší od těch požadovaných v zadání stavby objednatele nebo platnými předpisy, uvedeny a prezentovány s výsledky posuzování.

 

Any particular demands for, or related to, the environmental, social and economic performance defined in the client’s brief, or in regulations, may be declared and communicated. Figure 1 shows how the functional equivalence, and the technical and functional characteristics that differ from those required, either by the client’s brief or through regulations, are to be declared and communicated with the results of the assessment.

Obrázek 1 – Koncept posuzování udržitelnosti inženýrských staveb

Figure 1 – Concept of sustainability assessment of Civil engineering works

Komplexní vlastnosti inženýrské stavby zahrnují jak environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti, tak technické a funkční vlastnosti. Tyto dvě části jsou navzájem pevně propojeny, jak je znázorněno na obrázku 2. Posouzení technických a funkčních vlastností je bráno v úvahu, ačkoliv není součástí tohoto souboru norem, neboť jejich vztah k environmentálním, sociálním a eko-
nomickým vlastnostem je nezbytným předpokladem k posouzení úrovně udržitelnosti inženýrských staveb.

 

In concept, the integrated civil engineering works
performance incorporates environmental, social and economic performance as well as the technical and functional performance, and these are intrinsically related to each other, as illustrated in Figure 2. Although the assessment of technical and functional performance does not form part of this series of standards, their
interrelationship with environmental, social and economic performance is a prerequisite for an assessment of sustainability performance of civil engineering works and, therefore, is taken into account.

Do posuzování jsou zahrnuty dopady a aspekty užívání staveb uživateli, včetně těch, které se týkají možných způsobů využívání infrastruktury, užívání staveb uživateli a vytěžení výhod plynoucích z investice (např. pohonné hmoty spotřebované motoristy, kteří využívají silnici).

 

The users utilization impacts and aspect are part of the assessment, including those related to the possible ways of use of the infrastructure, the users utilization, and the way of capitalizing from the investment (e.g. the fuel consumed by the cars users of a road).

Posuzování se doporučuje provádět co nejdříve během koncepčních fází projektu stavby nebo rekonstrukce, jako například v prvotní fázi plánování, s cílem poskytnout hrubý odhad environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností. S vývojem projektu by se mělo posouzení pravidelně kontrolovat a aktualizovat, aby podpořilo další rozhodování. Mělo by se provést závěrečné posouzení (skutečného provedení). Výsledky tohoto závěrečného posouzení mohou být použity k informování všech zúčastněných stran a také slouží jako databáze pro nové budoucí projekty.

 

It is advisable to carry out an assessment at the earliest opportunity during the conceptual stages of a construction or refurbishment project such as in the initial planning stage in order to provide a broad estimate of the environmental performance, social performance and economic performance. As the project evolves, the assessment may be periodically reviewed and updated to support decision-making. A final assessment (as-built) should be carried out. The results of this final assessment can be used to inform all parties concerned, and also serve as the database for future new similar projects.

Obrázek 2 – Pracovní program CEN/TC 350

Figure 2 – Work program of CEN/TC 350

Tento rámec je součástí rámcových norem pro posuzování udržitelnosti inženýrských staveb. Účelem této EN 15643-5 je poskytnout rámec s principy, požadavky a pokyny pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb na „rámcové úrovní“. Při vypracovávání této evropské normy byly vzaty v úvahu normy ISO 21930 a ISO/TS 21929-2.

 

This framework is a part of the framework standards for sustainability assessment of civil engineering works. The purpose of this EN 15643-5 is to provide a framework with principles, requirements and guidelines for the
assessment of the environmental, social and economic performance of a civil engineering works at the “framework level”. In the drafting of this European Standard, ISO
 21930 and ISO/TS 21929-2 have been taken into consideration.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma poskytuje specifické principy a požadavky pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb a bere v úvahu jejich technické charakteristiky a funkčnost. Posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností jsou tři aspekty posuzování udržitelnosti inženýrských staveb.

 

This European Standard provides specific principles and requirements for the assessment of environmental, social and economic performance of civil engineering works taking into account its technical characteristics and functionality. Assessments of environmental, social and economic performance are the three aspects of sustainability assessment of civil engineering works.

Tento rámec lze použít pro všechny typy inženýrských staveb, jak nových tak existujících, a je vhodný pro
posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových inženýrských staveb v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících inženýrských staveb do jejich konce životního cyklu.

 

The framework applies to all types of civil engineering works, both new and existing, and it is relevant for the assessment of the environmental, social and economic performance of new civil engineering works over their entire life cycle, and of existing civil engineering works over their remaining service life and end of life stage.

Posuzování úrovně udržitelnosti inženýrské stavby se soustřeďuje na posouzení aspektů a dopadů inženýrské stavby, vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Zahrnuje posouzení vlivu inženýrské stavby na environmentální, sociální a ekonomické dopady a aspekty místní infrastruktury mimo oblast inženýrské stavby a environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů inženýrské stavby a z užívání a provozování samotné infrastruktury. Nezahrnuje posouzení environmentálního, sociálního a ekonomického rizika, ale výsledky posouzení rizik by se měly zohlednit.

 

The sustainability performance assessment of civil
engineering works concentrates on the assessment of aspects and impacts of civil engineering works expressed with quantifiable indicators. It includes the assessment of a civil engineering works’ influence on the environmental, social and economic impacts and aspects of the local infrastructure beyond the area of the civil engineering works, and environmental impacts and aspects resulting from transportation of the users of the civil engineering works and the use and exploitation of the infrastructure itself. It excludes environmental, social and economic risk assessment, but the results of the risk assessment should be taken into consideration.

Evropské normy vypracované v tomto rámci nestanovují pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různé metodiky posuzování. Ani nepředepisují úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.

 

The European Standards developed under this framework do not set the rules for how the different assessment methodologies may provide valuation methods; nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance.

POZNÁMKA Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posuzování
inženýrských staveb a v certifikačních systémech atd.

 

NOTE Valuation methods, levels, classes or benchmarks can be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client’s brief, construction regulations, national standards, national codes of practice, civil engineering works assessment and certification schemes, etc.

Pravidla pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů organizací, jako jsou systémy řízení, nejsou v tomto rámci zahrnuta, nicméně jsou brány v úvahu důsledky rozhodnutí nebo činností, které ovlivňují environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti předmětu posuzování.

 

The rules for assessment of environmental, social and economic aspects of organizations, such as management systems, are not included within this framework. However, the consequences of decisions or actions that influence the environmental, social and economic performance of the object of assessment are taken into account.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.