ICS 13.220.50

ČSN

EN 13501-1

 

73 0860

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-30 se nahrazuje ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) z února 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.