ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.30                                                                                                                    Březen 2019

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy –
Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

ČSN
EN 15254-7

73 0855

 

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing ceilings –
Part 7: Metal sandwich panel construction

Application étendue des résultats d’essais de résistance au feu – Plafonds non porteurs –
Partie 7: Panneaux sandwiches métalliques pour la construction

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende Unterdecken –
Teil 7: Sandwichelemente in Metallbauweise

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15254-7:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15254-7:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15254-7 (73 0855) z července 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15254-7:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15254-7 (73 0855) z července 2018 převzala EN 15254-7:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1364-2 zavedena v ČSN EN 1364-2 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy

EN 1993-1-2 zavedena v ČSN EN 1993-1-2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 14509 zavedena v ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725) Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy – Průmyslově vyráběné výrobky – Specifikace

EN 15725:2010 zavedena v ČSN EN 15725:2010 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Citované předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 15254-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Duben 2018

ICS 13.220.50; 91.060.30                                                                                         Nahrazuje EN 15254-7:2012

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy –
Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing ceilings –
Part 7: Metal sandwich panel construction

Application étendue des résultats d’essais
de résistance au feu – Plafonds non porteurs –
Partie 7: Panneaux sandwiches métalliques
pour la construction

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse
von Feuerwiderstandsprüfungen – Nichttragende
Unterdecken –
Teil 7: Sandwichelemente in Metallbauweise

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-01-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15254-7:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 4

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 4

4......... Stanovení oblasti rozšířené aplikace........................................................................................................................................... 4

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 4

4.2...... Předpoklady pro rozšířenou aplikaci........................................................................................................................................... 4

5......... Pravidla pro rozšířenou aplikaci zkoušeného výrobku/konstrukce........................................................................................ 4

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 4

5.2...... Materiálové variace výrobku.......................................................................................................................................................... 4

5.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 4

5.2.2... Varianty plechů................................................................................................................................................................................ 4

5.2.3... Varianty lepidla................................................................................................................................................................................ 4

5.2.4... Materiálové varianty jádra.............................................................................................................................................................. 4

5.3...... Konstrukční varianty........................................................................................................................................................................ 4

5.3.1... Varianty délky rozpětí...................................................................................................................................................................... 4

5.3.2... Varianty tloušťky panelů................................................................................................................................................................. 4

5.3.3... Varianty konstrukce podélného spoje......................................................................................................................................... 4

5.3.4... Varianty okrajových podmínek a systému upevnění................................................................................................................ 4

5.3.5... Délka a šířka stěnové konstrukce................................................................................................................................................. 4

5.4...... Vzájemné spolupůsobení vlivů faktorů....................................................................................................................................... 4

5.5...... Nosná konstrukce............................................................................................................................................................................ 4

5.6...... Podmínky ohřívání........................................................................................................................................................................... 4

6......... Výpočtové metody a doplňková měření...................................................................................................................................... 4

6.1...... Výpočtové metody........................................................................................................................................................................... 4

6.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 4

6.1.2... Výpočet pevnostních vlastností..................................................................................................................................................... 4

6.2...... Doplňková měření prováděná při referenční zkoušce............................................................................................................. 4

7......... Protokol o rozšířené aplikaci......................................................................................................................................................... 4

Příloha A (informativní) Typické chování podhledu ze sendvičových panelů s povrchovými plechy při vystavení požáru.... 4

Příloha B (informativní) Typické příklady upevnění konců podhledových sendvičových panelů k nosné konstrukci.............. 4

Příloha C (normativní) Pravidla a výpočtové metody pro zvětšení délky rozpětí podhledů ze sendvičových panelů.............. 4

C.1..... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 4

C.2..... Výpočet povolené délky rozpětí.................................................................................................................................................... 4

C.3..... Výpočet sil v membráně................................................................................................................................................................. 4

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 4

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15254-7:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15254-7:2012.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Soubor norem EN 15254 sestává z následujících částí:

    EN 15254-2 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice;

    EN 15254-4 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce;

    EN 15254-5 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů;

    EN 15254-6 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny;

    EN 15254-7 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje pravidla pro rozšířené aplikace, poskytuje pokyny a v případě potřeby definuje postupy pro varianty určitých parametrů a faktorů spojených s návrhem vnitřních podhledů, zhotovených z kovových sendvičových panelů, které byly zkoušeny podle EN 1364-1 s možnou klasifikací podle EN 13501-2.

Tento dokument platí pro samonosné sendvičové panely oboustranně opláštěné plechem s izolačním jádrem připevněným k oběma povrchům, viz EN 14509.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.