ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100

Únor 1998

Nástupiště a nástupištní přístřešky
na drahách celostátních, regionálních
a vlečkách

ČSN 73 4959


 

 

 

Platforms and roofs of platforms of state, regional and industrial railways

Quais et toiture du quais sur les lignes nationales, regionales et sur les branchaments industriales

Bahnsteige und Bahnsteigdächer für Gesamtstaatsbahnen, Lokalbahnen und Schleppbahnen

 

Ó Český normalizační institut, 1997
50683


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice

5

4

Společná ustanovení

6

5

technické parametry nástupišť

7

6

Technické parametry nástupištních přístřešků

9

7

Návazná zařízení a objekty

10

8

Vybavení nástupišť

12

9

Údržba a úklid

12

Příloha A (normativní) Stanovení ploch nástupiště a výpočet průchodné šířky veřejných komunikací na železničních drahách pro cestující

13

Příloha B (normativní Zatížení nástupišť

14

Příloha C (informativní) Vzor umístění vodících linií, varovných pásů a průchodů pro cestující a průjezdů vozíků na ostrovních nástupištích

15


Strana 3

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 27 40.. Výtahy všeobecně (celá skupina)

ČSN EN 115 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků (27 4802)

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1901 Navrhování střech

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

 

Souvisící TNŽ1) a předpisy

TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících

TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení

TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla

TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD

TNŽ 73 6306 Názvosloví železničního spodku a svršku

ČSD D 5 Předpis pro vypracování staničních řádů

ČSD S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

ČSD Ž 8 Vzorové listy železničního spodku - Nástupiště na celostátních drahách

 

Souvisící zákony a vyhlášky

Zákon ČR č. 266/1994 Sb., o dráhách

Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v úplném znění a doplnění vyhláškou č. 242/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v úplném znění a doplnění vyhláškou č. 243/1996 Sb.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a. s., Praha, IČO 453 10 00, Ing. František Bartoš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Arch. Jana Kašová

_______________

1) TNŽ-Technické normy železnic jsou dostupné na Českých drahách, s. o. Technická ústředna dopravní cesty, Bělehradská 22, 120 00 Praha 2, Technická ústředna provozu, Hybernská 5, 110 00 Praha 1


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování a stavbu nově navrhovaných nástupišť a nástupištních přístřešků na celostátních a regionálních drahách a na vlečkách normálního rozchodu pro rychlosti na přilehlých kolejích do 160 km/h včetně.

Norma platí i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků při změně dokončené stavby (rekonstrukcí) spojené s rozšířením, prodloužením, nebo se zvýšením nástupišť a prodloužením nástupištních přístřešků.

Normu lze přiměřeně uplatnit i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků na tratích úzkorozchodných při dodržení požadavků ČSD Ž 8 Vzorových listů železničního spodku - Nástupiště na celostátních drahách.

 -- Vynechaný text --