ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.020; 93.100                                                                                                                               Únor 2019

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky

ČSN 73 6320

 

Structural clearances of state, regional, local and industrial tracks for normal Railway gauge – National requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6320 z června 1997.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Průjezdné průřezy........................................................................................................................................................................... 6

4.1...... Referenční profily............................................................................................................................................................................ 6

4.2...... Průjezdné průřezy........................................................................................................................................................................... 7

4.2.1... Průjezdný průřez základní............................................................................................................................................................. 7

4.2.2... Rozšíření základního průjezdného průřezu v závislosti na poloměru oblouku................................................................... 7

4.2.3... Průjezdný průřez jmenovitý........................................................................................................................................................... 8

4.2.4... Průjezdný průřez mezní................................................................................................................................................................. 8

4.2.5 .. Spodní část průjezdného průřezu................................................................................................................................................ 8

4.2.6 .. Nástavec průjezdného průřezu pro elektrizované tratě........................................................................................................... 8

4.2.7 .. Pojistný prostor................................................................................................................................................................................. 9

5......... Výpočet rozměrů průjezdných průřezů..................................................................................................................................... 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2 ..... Šířkové přirážky............................................................................................................................................................................. 10

5.2.1 .. Šířkové přirážky geometrického přesahu vozidla v oblouku................................................................................................ 10

5.2.2 .. Šířkové přirážky vlivem kvazistatického náklonu vozidla...................................................................................................... 10

5.2.3 .. Šířková přirážka z důvodu nepřesnosti ve směrové poloze koleje..................................................................................... 11

5.2.4 .. Šířková přirážka z důvodu nepřesnosti v převýšení koleje................................................................................................... 11

5.2.5 .. Šířková přirážka z důvodu ostatních kmitů............................................................................................................................... 11

5.2.6 .. Šířková přirážka z důvodu příčného naklonění vozidla vlivem nesouměrného zatížení nákladem............................. 11

5.2.7 .. Šířková přirážka z důvodu nesouměrnosti ve stavbě nebo seřízení vozidel..................................................................... 11

5.3 ..... Šířky průjezdných průřezů........................................................................................................................................................... 11

5.3.1 .. Šířka základního průjezdného průřezu..................................................................................................................................... 11

5.3.2 .. Šířka jmenovitého průjezdného průřezu.................................................................................................................................. 11

5.3.3 .. Šířka mezního průjezdného průřezu......................................................................................................................................... 12

5.4 ..... Výškové přirážky............................................................................................................................................................................ 12

5.5...... Změny šířky a výšky průjezdných průřezů................................................................................................................................ 12

6......... Osové vzdálenosti souběžných kolejí....................................................................................................................................... 12

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.2...... Normální osová vzdálenost kolejí v širé trati............................................................................................................................ 13

6.3...... Normální osová vzdálenost kolejí v železničních stanicích a dopravnách s kolejovým rozvětvením.......................... 13

6.4...... Jmenovitá osová vzdálenost kolejí............................................................................................................................................ 13

6.5...... Mezní osová vzdálenost............................................................................................................................................................... 14

6.6 ..... Nejmenší osová vzdálenost kolejí............................................................................................................................................. 14

7 ........ Volný postranní prostor průjezdného průřezu......................................................................................................................... 14

7.1 ..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

7.2 ..... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 14

8 ........ Volný schůdný a manipulační prostor....................................................................................................................................... 14

8.1 ..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

Strana

8.2 ..... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 14

8.3 ..... Překážky.......................................................................................................................................................................................... 15

9 ........ Volný prostor vysokorychlostní koleje....................................................................................................................................... 15

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

9.2 ..... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 15

9.3 ..... Překážky.......................................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Referenční profily.............................................................................................................................................. 16

Příloha B (normativní) Základní průjezdné průřezy............................................................................................................................ 21

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Zásadní změnou ve vztahu k ČSN 73 6320 je rozšíření rozsahu působnosti až do rychlosti 360 km/h a rozšíření normy o problematiku osových vzdáleností kolejí v železničních stanicích a v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

Souvisící ČSN

ČSN EN 15273-3+A1:2017 (28 0340) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Citované předpisy

Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (TSI INF)

POZNÁMKA Požadavky této normy jsou v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (dále jen TSI INF).

Vypracování normy

Zpracovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na prostorové uspořádání tratí a železničních stanic na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu. Průjezdné průřezy se odvozují od referenčních profilů stanovených v mezinárodně platné řadě norem EN 15273. Dále jsou touto normou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání tratí ve smyslu osových vzdáleností kolejí a parametrů volného schůdného a manipulačního prostoru, resp. volného prostoru vysokorychlostní koleje. Platnost normy je stanovena do rychlosti 360 km/h.

Jestliže byla kolej projektována a zřízena podle dříve platných norem, může být provozována s podmínkou, že její průjezdný průřez vyhovuje zásadám odpovídajícím meznímu průjezdnému průřezu posuzovaného typu.

Průjezdný průřez a související prostorové uspořádání trati se upraví do souladu s touto normou ČSN 73 6320 při nejbližší rekonstrukci koleje. Pokud stísněné poměry nedovolí úpravu, o dalším řešení rozhodne vlastník infra-
struktury, vždy však musí být přijata opatření k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Požadavky TSI INF musí být splněny po rekonstrukci koleje vždy.

Nad rámec této normy pro mostní průjezdný průřez platí ČSN 73 6201, pro tunelový průjezdný průřez platí ČSN 73 7508 a pro nová a rekonstruovaná nástupiště platí ČSN 73 4959. Uvedené normy musí respektovat zásady uvedené v této normě.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.