ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.20                                                                                                                                     Únor 2019

Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi –
Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým
vlivem styku

ČSN
EN ISO 10848-2


73 0513

idt ISO 10848-2:2017

Acoustics – Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment
sound between adjoining rooms –
Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence

Acoustique – Mesurage en laboratoire et sur site des transmissions latérales du bruit aérien, des bruits de choc et du bruit
d’équipement technique de bâtiment entre des pièces adjacentes –
Partie 2: Application aux éléments de Type B lorsque la jonction a une faible influence

Akustik – Messung der Flankenübertragung von Luftschall, Trittschall und Schall von gebäudetechnischen Anlagen
zwischen benachbarten Räumen im Prüfstand und am Bau –

Teil 2: Anwendung auf Typ B-Bauteile, wenn die Verbindung geringen Einfluss hat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10848-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10848-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) z května 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 10848-2:2017 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 10848-2 z května 2018 převzala EN ISO 10848-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě ISO normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ISO 717-2 zavedena v ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ISO 10848-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 10848-1:2019 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument

ISO 12999-1 zavedena v ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10140-2:2011 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-3:2011 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 12354-1 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 12354-2 (73 0512) Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 15186-1 (73 0509) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity – Část 1: Laboratorní měření

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k rovnici (2) doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČO 12494372, Ing. Jiří Nováček Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 10848-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2017

ICS 91.120.20                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 10848-2:2006

Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku
šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov
mezi sousedními místnostmi –
Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
(ISO 10848-2:2017)

Acoustics – Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne,
impact and building service equipment sound between adjoining rooms –
Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
(ISO 10848-2:2017)

Acoustique – Mesurage en laboratoire et sur site
des transmissions latérales du bruit aérien,
des bruits de choc et du bruit d’équipement
technique de bâtiment entre des pièces adjacentes –
Partie 2: Application aux éléments de Type B
lorsque la jonction a une faible influence
(ISO 10848-2:2017)

Akustik – Messung der Flankenübertragung
von Luftschall, Trittschall und Schall
von Gebäudetechnischen Anlagen zwischen benachbarten Räumen im Prüfstand und am Bau –
Teil 2: Anwendung auf Typ B-Bauteile, wenn
die Verbindung geringen Einfluss hat
(ISO 10848-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-08-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 10848-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 10848-2:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 126 Akustické vlastnosti stavebních výrobků a budov, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10848-2:2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10848-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 10848-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Měřicí přístroje.................................................................................................................................................................................. 9

5......... Uspořádání zkoušky........................................................................................................................................................................ 9

5.1...... Požadavky na laboratoř.................................................................................................................................................................. 9

5.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.1.2... Konstrukce zkušebního zařízení................................................................................................................................................... 9

5.1.3... Rozměry zkušebního zařízení....................................................................................................................................................... 9

5.1.4... Dělicí stěna....................................................................................................................................................................................... 9

5.1.5... Výška vzduchové mezery.............................................................................................................................................................. 9

5.1.6... Obklad vzduchové mezery............................................................................................................................................................ 9

5.2...... Vestavění zkušebního prvku....................................................................................................................................................... 10

5.2.1... Vestavění zdvojených podlah..................................................................................................................................................... 10

5.2.2... Vestavění zavěšených podhledů............................................................................................................................................... 10

5.2.3... Vestavění fasády........................................................................................................................................................................... 12

5.2.4... Vestavění příčky............................................................................................................................................................................. 12

5.3...... Postup ověření pro lehký boční prvek, který je konstrukčně nezávislý na dělicím prvku................................................ 13

5.4...... Technika stínění, používaná v případě buzení zvukem šířeným vzduchem..................................................................... 13

6......... Zkušební postupy.......................................................................................................................................................................... 14

7......... Přesnost.......................................................................................................................................................................................... 14

8......... Vyjadřování výsledků.................................................................................................................................................................... 14

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní) Měření Dn,f,I, Ln,f,ILne0,f,I pomocí akustické intenzity................................................................................. 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 2 Stavební akustika.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 10848-2:2006), které bylo technicky revidováno. Začleňuje také technickou opravu ISO 10848-2:2006/Cor. 1:2007. Hlavní změnou je zavedení normované hladiny akustického tlaku technického zařízení pro boční přenos a označení, že tento dokument se týká prvků typu B.

Seznam všech částí souboru ISO 10848 lze nalézt na webové stránce ISO.

1 Předmět normy

ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky. Tento dokument se vztahuje pouze na laboratorní měření.

Změřené veličiny mohou být použity pro porovnání různých výrobků nebo k vyjadřování požadavků nebo jako vstupní údaje pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2. Nicméně, změřené veličiny Dn,f, Ln,fLne0,f reprezentují pouze vlastnost s rozměry zkušebních prvků popsanými v tomto dokumentu.

Tento dokument se odkazuje na ISO 10848-1:2017, 4.5, jakožto podpůrná část rámcového dokumentu. Týká se prvků typu B definovaných v ISO 10848-1, jako jsou zavěšené podhledy, dvojité podlahy, lehké nepřerušované fasády nebo plovoucí podlahy. K přenosu z jedné místnosti do druhé může docházet současně přes zkušební prvek a vzduchovou mezeru (pokud existuje). Měření prováděná podle tohoto dokumentu určují celkový přenos a neumožňují tyto dva druhy přenosu oddělit.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.