ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.01                                                                                                                               Prosinec 2018

Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou

ČSN 73 0034

 

Supplementary guidance for atmospheric icing on structures

 

 


Obsah

Strana

Předmluva. 3

1......... Předmět normy. 4

2......... Citované dokumenty. 4

3......... Souvisící dokumenty. 4

4......... Značky. 4

5......... Termíny a definice. 4

6......... Účinky zatížení 5

7......... Zásady zatížení námrazou. 5

8......... Námraza na konstrukcích. 5

9......... Zatížení větrem na namrzlou konstrukci 5

10....... Kombinace zatížení námrazou a větrem... 5

11....... Padající námraza. 6

12....... Doplňující informace k přílohám A až E v ČSN ISO 12424. 6

13....... Mapa tříd námraz. 6

Bibliografie. 8

 


Předmluva

Upozornění na používání této normy

ČSN 73 0034 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 12494:2018 a uvádí doplňující pokyny pro stanovení zatížení námrazou a mapu tříd námraz pro území ČR. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 12494.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, IČO 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1 Předmět normy

ČSN 73 0034 uvádí doplňující informace potřebné pro používání mezinárodní normy ČSN ISO 12424 na našem území včetně postupů pro kombinace zatížení a doporučení pro hodnoty dílčích součinitelů zatížení a součinitelů kombinace. ČSN 73 0034 se používá společně s Eurokódy. Kombinace námrazou s dalšími typy zatížení se aplikují podle ČSN 73 0034, které tak upřesňují informativní přílohy C uvedené v ČSN EN 1993-3-1 a ČSN EN 1993-3-2. Součástí této normy je mapa tříd námraz zpracovaná ČHMÚ.

Námrazy u elektrických liniových vedení jsou předmětem norem IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise), viz ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.