ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01. 040. 91; 01. 060. 20; 91. 120. 10                                                                                                                                   Leden 1998

Tepelná izolace - Přenos látky Fyzikální veličiny a definice

ČSN

EN ISO 9346+A1

73 0554

Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions (ISO 9346: 1987) Isolation thermique - Transport de masse - Grandeurs physiques et définitions (ISO 9346: 1987) Wärmeschutz - Stofftransport - Physikalische Größen und Definitionen (ISO 9346: 1987)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9346: 1987 včetně změny EN ISO 9346: 1987/A1: 1996. Evropská norma EN ISO 9346: 1987 spolu se zapracovanou změnou EN ISO 9346: 1987/A1: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9346: 1987 including its amendment EN ISO 9346: 1987/A1: 1996. The European Standard EN ISO 9346: 1987 with the incorporation of its amendment EN ISO 9346: 1987/A1: 1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1997

50593


ČSN EN ISO 9346+A1

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice (73 0553)

ISO 9251 zavedena v ČSN EN ISO 9251 Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů Slovník (73 0552)

ISO 9229 dosud nezavedena

ISO 9288 dosud nezavedena

ISO 31/4 zavedena část 4 v ČSN ISO 31 -4 Veličiny a jednotky - Část 4: Teplo (01 1300)

2