ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01                                                                                                                                    Říjen 2018

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti –
Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti
ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN
ISO 15686-7

73 0951

 

Buildings and constructed assets – Service life planning –
Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie –
Partie 7: Évaluation de la performance de l’information en retour relative à la durée de vie, issue de la pratique

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-7:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-7:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 15686-7 (73 0951) ze srpna 2014.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Účelem této části souboru norem ISO 15686 je popsat zásady zjišťování a vyhodnocování životnosti s důrazem na technická doporučení. Jejím cílem je popsat obecnou metodiku, která poskytne návod pro fáze navrhování, dokumentování a kontrolování, a také pro analýzu a interpretování vyhodnocených vlastností, a to jak na úrovni samostatného objektu (jedné budovy), tak na úrovni sítě (souboru budov), včetně používaných termínů.

Tato norma je určena všem členům stavebního týmu, tj. majitelům budov a developerům, profesionálním poradcům, stavebníkům, posuzovatelům, výrobcům stavebních produktů i manažerům jak veřejných, tak soukromých staveb.

Tato část souboru norem ISO 15686 poskytuje obecný základ pro vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby existujících budov a ostatních staveb, včetně definování termínů, které se mají používat, a popisu postupu, jak je možné popsat a zdokumentovat (technické) vlastnosti, aby byla zajištěna jejich konzistence.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15686-1:2011 zavedena v ČSN ISO 15686-1:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2:2012 zavedena v ČSN ISO 15686-2:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ISO 15686-8:2008 zavedena v ČSN ISO 15686-8:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-4 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání

ČSN EN ISO 4628-5 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování

ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

ČSN P ISO 6707-1:2018 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ČSN EN ISO 9223:2012 (03 8203) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad

ČSN EN ISO 9224:2012 (03 8208) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity

ČSN EN ISO 9225:2012 (03 8209) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Měření činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry

ČSN EN ISO 9226:2012 (03 8210) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Stanovení korozní rychlosti

ČSN ISO 11844-1:2007 (038211) Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

ČSN EN ISO 12944-2:1998 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN ISO 15686-3:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-4:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-10:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN EN ISO 15927-3:2010 (730315) Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat –
Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 6578705

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.