ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01                                                                                                                                    Říjen 2018

Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti –
Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN
ISO 15686-5

73 0951

 

Buildings and constructed assets – Service life planning –
Part 5: Life–cycle costing

Bâtiments et biens immobiliers construits – Prévision de la durée de vie –
Partie 5: Approche en coût global

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15686-5:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 15686-5:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 15686-5 (73 0951) ze srpna 2014

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.

Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu (LCC, z angl. Life-cycle cost) budov a ostatních staveb i jejich částí.

Posuzování nákladů životního cyklu bere v úvahu náklady a peněžní toky, tj. relevantní náklady (a výnosy a externality, pokud jsou zahrnuty ve sjednaném rozsahu) vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází životního cyklu stavby až po její odstranění.

Hlavní cíle této části ISO 15686 jsou:

·       stanovit jasnou terminologii a společnou metodiku pro posuzování nákladů životního cyklu (LCC),

·       umožnit praktické využití LCC tak, aby se stalo široce používaným ve stavebnictví,

·       umožnit použití techniky a metodiky LCC pro širokou škálu metod zadávání veřejných zakázek,

·       přispět ke zlepšení rozhodovacích a hodnoticích procesů v příslušných fázích každého projektu,

·       řešit obavy z nejistot a rizik a zlepšit důvěru v prognózu LCC,

·       vytvořit transparentnější a robustnější LCC,

·       stanovit hlavní zásady, pokyny a definice pro různé druhy LCC a vytváření zpráv,

·       poskytnout rámec pro konzistentní LCC, který umožní dosažení robustnější úrovně komparativních analýz a pomůže při vytváření kriteriálních mezí LCC,

·       poskytnout společný základ pro stanovování cílů LCC v průběhu navrhování a výstavby, na kterém bude možné sledovat a posuzovat skutečné náklady v průběhu životnosti stavby,

·       poskytnout pokyny ohledně toho, kdy je vhodné LCC provést, jaká má být jeho úroveň a jaké náklady se mají zahrnout,

·       pomoci odkrýt reálnou efektivitu provádění LCC ve stavebnictví s ohledem na životnost.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1 zavedena v ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ISO/TR 15686-11 nezavedena

ISO Guide 73 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ČSN EN ISO 14064-1 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

ČSN ISO 15686-1 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (73 0951)  Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odha-
dování životnosti

ČSN ISO 21931-1 (73 0924) Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy

ČSN ISO 21930 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 6578705

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.