ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.01                                                                                                                                    Říjen 2018

Udržitelnost ve výstavbě – Enviromentální
prohlášení o stavebních produktech

ČSN
ISO 21930

73 0923

 

Sustainability in buildings and civil engineering works – Core rules for environmental product declarations of construction products and services

Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil – Règles principales pour les déclarations environnementales des produits de construction et des services

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 21930:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 21930:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 21930 (73 0923) z května 2013.

Anotace obsahu

Stavební projektanti, výrobci stavebních výrobků, uživatelé budov, vlastníci budov a ostatní účastníci aktivní ve stavebním sektoru stále více vyžadují informace, které by jim umožnily činit rozhodnutí týkající se environmentálních dopadů budov a jiných staveb. Tyto požadavky jsou v současnosti řešeny pouze prostřednictvím různých národních iniciativ uplatňujících různé přístupy. Je nezbytné, aby byl způsob vyjadřování environmentálních prohlášení o produktu jednotný. To zahrnuje mít konzistentní způsob pro získávání prohlášení, založený na základních datech z inventarizace životního cyklu a dodatečných informacích nezaložených na posuzování životního cyklu (LCA). Uživatel očekává objektivní informace, u nichž se předpokládá, že budou konzistentní s nejlepší současnou praxí a chápáním dané problematiky po dobu životnosti této normy. Tato mezinárodní norma poskytuje principy a požadavky pro environmentální prohlášení typu III (EPD) o stavebních produktech a obsahuje specifikace a požadavky na EPD pro stavební produkty. Pokud tato mezinárodní norma obsahuje více specifické požadavky, doplňuje tak ISO 14025 pro EPD stavebních produktů. Tato mezinárodní norma poskytuje rámec a základní požadavky na pravidla produktové kategorie (PCR) definované v ISO 14025 pro environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty. Environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty, popsaná v této mezinárodní normě, jsou primárně určena pro použití při komunikaci mezi podniky, ale za určitých podmínek není vyloučeno jejich použití při komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem. Tato norma přejímá do soustavy ČSN normu ISO 21930:2017, která doplňuje řadu norem ISO 14000 a byla použita jako základ pro tvorbu EN 15804. Pro zpracování environmentálních prohlášení o produktu (EPD) v souladu s českými technickými normami se pro produktovou kategorii stavebních produktů použije ČSN EN 15804.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1 zavedena v ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

ISO 14020:2000 zavedena v ČSN EN ISO 14020:2002 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

ISO 14025:2006 zavedena v ČSN ISO 14025:2006 (01 0925) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy

ISO 14044:2006 zavedena v ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice

ISO 14046:2014 zavedena v ČSN EN ISO 14046:2016 (01 0946) Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice

ISO 14050:2009 zavedena v ČSN EN ISO 14050:2010 (01 0950) Environmentální management – Slovník

ISO 15392:2008 zavedena v ČSN ISO 15392:2012 (73 0921) Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy

ISO 15686-1:2011 zavedena v ČSN ISO 15686-1:2014 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ISO 15686-2 zavedena v ČSN ISO 15686-2 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ISO 15686-7 zavedena v ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ISO 15686-8 zavedena v ČSN ISO 15686-8 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ISO 21931-1:2010 zavedena v ČSN ISO 21931-1:2015 (73 0924) Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy

ISO/TR 21932 nezavedena

EN 15804 zavedena v ČSN ISO 15804 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty – Slovník

ČSN EN ISO 5659-2 (64 0150) Plasty – Vývoj dýmu – Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

ČSN EN ISO 11074:2016 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 13833 (83 4741) Stacionární zdroje emisí – Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv – Radiouhlíková metoda

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 5659-2 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

ČSN ISO 140024 (010924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14040:2006 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN P CEN ISO/TS (01 0967) Skleníkové plyny – Uhlíková stopa – Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komu-
nikaci

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (01 0971) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006

ČSN P ISO/TS 15686-9 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

ČSN ISO 15686-10 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 16000 (soubor) (83 5801) Vnitřní ovzduší

ČSN EN ISO 16559:2015 (83 8200) Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

ČSN ISO21929-1 (73 0922) Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

ČSN EN 16516 (72 8012) Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 6578705

Technická normalizační komise: TNK 149 Udržitelnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Bc. Hana Dvořáková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.