PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.10

Prosinec 1997

PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby

ČSN P
ENV 1090-1

73 2601

 

 

 

Execution of steel structures - Part 1: General rules and rules for buildings

Exécution des structures en acier - Partie 1: Règles générales et règles pour les bâtiments

Ausführung von Tragwerken aus Stahl - Teil 1: Allgemeine Regeln und Regeln für Hochbauten

 

Tato norma je českou verzí evropské normy ENV 1090-1:1996. Předběžná evropská norma ENV 1090-1:1996 má status české předběžné normy.

 

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 1090-1:1996. The European Prestandard ENV 1090-1:1996 has the status of a Czech Prestandard.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
50576


Strana 2

Národní předmluva

 

Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

 

Předběžná evropská norma ENV 1090-1:1996 je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), řízených Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a směřujících k zajištění souboru pravidel pro provádění stavebních objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Předběžné evropské normy (ENV) nemají závaznost evropských norem (EN). Cílem zveřejnění ENV je získat zkušenosti pro jejich revizi a převedení na úroveň evropských norem.

 

Tato předběžná evropská norma je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 2601. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Uživatelé této ENV se žádají, aby všechny připomínky k věcným i formálním nedostatkům tohoto dokumentu, srozumitelnosti textu, dvojznačnostem a pod. sdělovali průběžně Českému normalizačnímu institutu s odkazem na příslušný článek ENV, popř. s návrhem znění ustanovení.

 

Tato předběžná evropská norma je součástí souboru evropských norem, který je postaven na odlišném systému vzájemných návazností jednotlivých norem než systém ČSN. Z tohoto důvodu není možné hledat k této ENV přesně odpovídající ekvivalentní ČSN.

 

Tato ENV obsahuje některá ustanovení, která jsou obsažena v ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí a ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí. Ustanovení této ENV jsou všeobecná a lze říci, že uvedené ČSN s ní nejsou v rozporu. V některých částech obsahují ČSN větší podrobnosti než tato ENV, naopak ČSN neobsahují jiná důležitá ustanovení, která tato předběžná evropská norma nově zavádí.

 

Dosavadní způsob přípravy, projektování, výroby a montáže ocelových konstrukcí nemá v současných ČSN normativně určen závazný obsah a rozsah dokumentů, které se tvoří v jednotlivých fázích tohoto procesu. V této ENV jsou v příloze C „Projektová specifikace" určeny požadavky na údaje, které je nutné stanovit pro zajištění požadované jakosti ocelové konstrukce. Příloha C má sloužit projektantům, konstruktérům a technologům pro stanovení potřebných údajů v jednotlivých dokumentech - od projektu až po výrobní dokumentaci a pro stanovení konkrétního rozdělení údajů, které má stanovit projektant a údajů, které stanoví výrobní nebo montážní organizace. Toto rozdělení by mělo být předmětem dohody v hospodářské smlouvě.

 

Některé důležité odlišnosti této ENV vůči současně platným ČSN a komentář jsou obsaženy v národní příloze.

 

Citované normy:NP)

 

EN 287-1   zavedena v ČSN EN 287-1 Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

           (05 0711)

EN 288-1   zavedena v ČSN EN 288-1 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování (05 0311)

EN 288-2   zavedena v ČSN EN 288-2 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování (05 0312)

EN 288-3   zavedena v ČSN EN 288-3 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování oceli (05 0313)

EN 288-5   zavedena v ČSN EN 288-5 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 5: Schvalování na základě schválených přídavných materiálů pro obloukové

           svařování (05 0315)

EN 288-6   zavedena v ČSN EN 288-6 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 6: Schvalování na základě předchozích zkušeností (05 0316)

EN 288-7   zavedena v ČSN EN 288-7 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových

           materiálů.

           Část 7: Schvalování na základě normalizovaného postupu svařování pro obloukové

           svařování (05 0317)

 

_______________

NP) Národní poznámka k Citovaným normám je v Národní příloze.


Strana 3

EN 288-8   dosud nezavedena

EN 729-1   zavedena v ČSN EN 729-1 Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování

           kovových materiálů. Část 1: Směrnice pro volbu a použití. (05 0331)

EN 729-4   zavedena v ČSN EN 729-4 Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování

           kovových materiálů. Část 4: Základní požadavky na jakost (05 0331)

prEN 780   dosud nezavedena

prEN 781   dosud nezavedena

prEN 782   dosud nezavedena

prEN 783   dosud nezavedena

prEN 784   dosud nezavedena

prEN 785   dosud nezavedena

prEN 970   dosud nezavedena

prEN 1011  dosud nezavedena

prEN 1029  dosud nezavedena

prEN 1418  dosud nezavedena

ENV 1992-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná

             pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201)

ENV 1993-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná

             pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1401)

ENV 1993-1-2 zavedena v ČSN P ENV-1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.2: Obecná

             pravidla.

             Navrhování konstrukcí na účinky požáru (73 1401)

ENV 1994-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1994-1-1 Navrhování spražených ocelobetonových konstrukcí.

             Část 1.1:

             Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 2089)

EN 10020   zavedena v ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí (42 0002)

           AC:1991

EN 10021   zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové

           výrobky (42 0905)

EN 10024   zavedena v ČSN EN 10024 Tyče průřezu 1 válcované za tepla se skloněnými přírubami.

           Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů (42 0033)

EN 10025   zavedena v ČSN EN 10025 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních

           ocelí.

A1         Technické dodací podmínky Změna A1:1993 (42 0904)

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí. Část 1: Systém zkráceného

           označování.

           Základní symboly (42 0011)

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného

           označování (42 0012)

EN 10029   zavedena v ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní

           úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (42 5311)

EN 10034   zavedena v ČSN EN 10034 Tyče průřezu I a H z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky

           rozměrů a tolerance tvaru (42 0033)

EN 10051   zavedena v ČSN EN 10051 Plechy a pásy spojitě válcované za tepla bez povlaku z

           nelegovaných a legovaných ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (42 0034)

EN 10055   dosud nezavedena

EN 10056-1 dosud nezavedena

EN 10056-2 zavedena v ČSN EN 10056-2 Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L

           z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (42 0032)


Strana 4

EN 10079   zavedena v ČSN EN 10079 Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků (42 0044)

EN 10113-1 zavedena v ČSN EN 10113-1 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných

           konstrukčních ocelí. Část 1: Všeobecné dodací podmínky (42 0934)

EN 10113-2 zavedena v ČSN EN 10113-2 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných

           konstrukčních ocelí. Část 2: Dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo

           normalizačně válcované oceli (42 0935)

EN 10113-3 zavedena v ČSN EN 10113-3 Výrobky válcované za tepla ze svařitelných jemnozrnných

           konstrukčních ocelí. Část 3: Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

          (42 0936)

EN 10131   zavedena v ČSN EN 10131 Ploché výrobky bez povlaku válcované za studena z

           hlubokotažných ocelí a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena. Mezní

           úchylky rozměrů a tolerance tvaru (42 6314)

EN 10155   zavedena v ČSN EN 10155 Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické

           korozi.

           Technické dodací podmínky (42 0930)

EN 10163-1 zavedena v ČSN EN 10163-1 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků

           válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné

           požadavky (42 0016)

EN 10163-2 zavedena v ČSN EN 10163-2 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků

           válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 2: Plechy a široká

           ocel (42 0017)

EN 10163-3 zavedena v ČSN EN 10163-3 Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků

           válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové

           (42 0018)

EN 10164   zavedena v ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi

           kolmo k povrchu výrobku. Technické dodací podmínky (42 1001)

EN 10204   zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EN 10210-1 zavedena v ČSN EN 10210-1 Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a

           jemnozrnných konstrukčních ocelí. Část 1: Technické dodací předpisy (42 1051)

prEN 10210-2 dosud nezavedena

prEN 10219-1 dosud nezavedena

prEN 10219-2 dosud nezavedena

EN 20898-1 zavedena v ČSN EN 20898-1 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích

           součástí.

           Část 1: Šrouby (02 1005)

EN 20898-2 zavedena v ČSN EN 20898-2 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích

           součástí.

           Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou

           roztečí

           (ISO 898-2:1992) (02 1005)

EN 22063   zavedena v ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání. Zinek,

           hliník a jejich slitiny (03 8551)

prEN 22320 dosud nezavedena

EN 24014   zavedena v ČSN EN 24014 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní

           třída A a B (ISO 4014:1988) (02 1101)

EN 24016   zavedena v ČSN EN 24016 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou. Výrobní

           třída C

           (ISO 4016:1988) (02 1301)

EN 24017   zavedena v ČSN EN 24017 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou se

           závitem k hlavě.

           Výrobní třída A a B (ISO 4017:1988) (02 1103)

EN 24018   zavedena v ČSN EN 24018 Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou se

           závitem k hlavě. Výrobní třída C (ISO 4018:1988) (02 1303)

EN 24032   zavedena v ČSN 24032 Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 1. Výrobní třída

           A a B

           (ISO 4032:1988) (02 1401)

EN 24033   zavedena v ČSN EN 24033 Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 2. Výrobní

           třída A a B

           (ISO 4033:1979) (02 1404)


Strana 5

EN 24034   zavedena v ČSN EN 24034 Spojovací součásti. Šestihranné matice. Výrobní třída C

           (ISO 4034:1986) (02 1601)

EN 24063   zavedena v ČSN EN 24063 Svařování, tvrdé a měkké pájení kovů, pájení kovů do

           úkosu. Přehled meto a jejich číslování pro zobrazení na výkresech (ISO 4063:1990)

           (05 0011)

EN 24624   zavedena v ČSN EN 24624 Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti (ISO

           4624:1978) (67 3077)

EN 25817   zavedena v ČSN EN 25817 Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním.

           Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992) (05 0110)

prEN 27040 dosud nezavedena

prEN 27042 dosud nezavedena

prEN 27719 dosud nezavedena

EN 29002   zavedena v ČSN EN ISO 9002 Systém jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě,

           instalaci a servisu (01 0322)

EN 29692   dosud nezavedena

EURONORM 91 dosud nezavedena

ISO 286-2  zavedena v ČSN EN 20286-2 Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 2: Tabulky

           základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (01 4201)

ISO 1459   dosud nezavedena

ISO 1460   dosud nezavedena

ISO 1461   dosud nezavedena

ISO 1518   dosud nezavedena

ISO 1803   dosud nezavedena

ISO 1891   zavedena v ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví

ISO 2409   zavedena v ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška (67 3085)

ISO 2808   dosud nezavedena

ISO 3443-1 dosud nezavedena

ISO 3443-2 dosud nezavedena

ISO 3443-3 dosud nezavedena

ISO 4463-1 dosud nezavedena

ISO 6507-1 zavedena v ČSN ISO 6507-1 Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Část

           1: HV 5 až HV 100 (42 0374)

ISO 7089   dosud nezavedena

ISO 7090   dosud nezavedena

ISO 7091   dosud nezavedena

ISO 7976-1 dosud nezavedena

ISO 7976-2 dosud nezavedena

ISO 8322-1 zavedena v ČSN ISO 8322-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti

           měřicích přístrojů. Část 1: Teorie (73 0212)

ISO 8501-1 zavedena v ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Stupně

           zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu

           po úplném odstranění předchozích povlaků (03 8221)

ISO 8502-2 zavedena v ČSN ISO 8502-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 2:

           Laboratorní stanovení


Strana 6

           chloridů na očištěném povrchu (03 8222)

ISO 8502-3 zavedena v ČSN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3:

           Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání

           samolepicí páskou) (03 8222)

EN ISO 8503-2 zavedena v ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením

              nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu

              otryskaných ocelových podkladů. Část 2:

              Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem (03 8223)

ISO 8504-1 zavedena v ČSN ISO 8504-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 1: Obecné zásady (03 8224)

ISO 8504-2 zavedena v ČSN ISO 8504-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 2: Otryskání (03 8224)

ISO 8504-3 zavedena v ČSN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových

           hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované

           čištění (03 8224)

ISO/DIS 9013 dosud nezavedena

ISO CD 10511 dosud nezavedena

ISO/CD 10512 dosud nezavedena

ISO/CD 10513 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-1 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-2 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-3 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-4 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-5 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-6 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-7 dosud nezavedena

ISO/DIS 12944-8 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Konsorcium NORMY OK, Frýdek-Místek, IČO 12664731,

Ing. František Hrala, Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 7

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1090-1: 1996

EUROPEAN PRESTANDARD

Duben 1996

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.040.00; 91.080.10

Deskriptory: buildings, steel construction, steel frames, structural steels, materials, manufacturing, setting-up conditions, joining, welding, fastenings, assembling, geometrical tolerances, protection, inspection, tests.

 

Provádění ocelových konstrukcí Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 

Execution of steel structures Part 1: General rules and rules for buildings

Exécution des structures en acier - Partie 1: Règles générales et règles pour les bâtiments

Ausführung von Tragwerken aus Stahl - Teil 1: Allgemeine Regeln und Regeln für Hochbauten

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1995-02-28 pro dočasné používání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 8

Obsah

 

strana

Obsah

Strana

 

 

 

Předmluva

11

 

 

 

Úvod

12

 

 

 

1

Rozsah

12

 

 

 

2

Normativní odkazy

13

 

 

 

3

Definice

18

 

 

 

4

Dokumentace

19

4.1

Projektová specifikace

19

4.12

Dokumentace dodavatele

19

 

 

 

5

Materiály

20

5.1

Všeobecně

20

5.2

Použití materiálu

21

5.3

Přídavné svařovací materiály

22

5.4

Prvky pro mechanické spoje

22

5.5

Hmoty pro podlití patek

24

5.6

Šrouby s pojistným zařízením

25

5.7

Střihové spoje

25

 

 

 

6

Výroba

26

6.1

Všeobecně

26

6.2

Identifikace

26

6.3

Manipulace a skladování

26

6.4

Dělení

26

6.5

Tváření materiálu

26

6.6

Provádění děr

27

6.7

Výřezy

27

6.8

Dosedací plochy plně kontaktního styku

27

6.9

Sestavení

28

 

 

 

7

Svařování

29

7.1

Všeobecně

29

7.2

Technologický postup svařování

29

7.3

Svařovací metody

29

7.4

Způsobilost ke svařování

30

7.5

Příprava před svařováním a svařování

30

 

 

 

8

Mechanické spoje

34

8.1

Všeobecně

34

8.2

Rozměry a umístění děr

34

8.3

Použití šroubů

35

8.4

Použití matic

35

8.5

Použití podložek

35

8.6

Utahování nepředpjatých šroubů

36

8.7

Utahování předpjatých šroubů

36

8.8

Styčné plochy ve třecích spojích

38

8.9

Použití speciálních spojovacích prvků a spojovacích metod

39

8.10

Dodatečné podmínky pro použití speciálních typů šroubů

40

8.11

Nýtování

40


Strana 9

9

Montáž

41

9.1

Všeobecně

41

9.2

Připravenost staveniště

41

9.3

Technologický postup montáže

41

9.4

Podpory

42

9.5

Provádění montáže

43

 

 

 

10

Povrchová úprava

46

10.1

Všeobecně

46

10.2

Příprava povrchu

46

10.3

Způsoby povrchové úpravy

47

10.4

Zvláštní požadavky

48

10.5

Povrchová úprava spojovacích prostředků

49

 

 

 

11

Geometrické úchylky

50

11.1

Všeobecně

50

11.2

Výrobní úchylky

50

11.3

Předmontážní úchylky

58

11.4

Montážní úchylky

60

 

 

 

12

Kontrola, zkoušení a opravy

69

12.1

Všeobecně

69

12.2

Materiály a hotové výrobky

69

12.3

Výroba

69

12.4

Svařování

71

12.5

Mechanické spoje

76

12.6

Povrchová úprava

78

12.7

Montáž

79

 

 

 

Příloha A (normativní): Postupy zkoušek předpjatých šroubů a stanovení součinitele tření

82

A.1

Zkouška šroubového spoje

82

A.2

Zkouška součinitele tření

82

A.3

Zkouška skupiny šroubů ve spoji

85

A.4

Zkoušky metod předpínání

85

A.5

Zkouška montážních pomůcek a montážních postupů

86

 

 

 

Příloha B (normativní): Nýtování

87

B.1

Všeobecně

87

B.2

Rozměry a umístění děr

87

B.3

Nýty

87

B.4

Nýtování

87

B.5

Kontrola a zkoušení

87

 

 

 

Příloha C (informativní): Projektová specifikace

88

C.1

Soupis informací

88

 

 

 

Příloha D (informativní): Klasifikace vyrobených dílců ocelových konstrukcí a způsob prokazování shody

100

D.1

Základní údaje

100

D.2

Třídy vyrobených ocelových dílců

100

D.3

Systém prokazování shody

100

D.4

Smontování vyrobených dílců do ocelové konstrukce

101

 

 

 

Příloha E (informativní): Směrnice pro provádění svářečského dozoru

102

E.1

Všeobecně

102


Strana 10

Příloha F (informativní): Šestihranné injektované šrouby

103

F.1

Všeobecně

103

F.2

Rozměry děr

103

F.3

Šrouby

103

F.4

Podložky

104

F.5

Matice

105

F.5

Pryskyřice

105

F.7

Předpínání

105

F.8

Montáž

105

 

 

 

Příloha G (informativní): Směrnice pro tvorbu kontrolního a zkušebního plánu

106

G.1

Všeobecně

106

 

 

 

Příloha H (informativní): Směrnice pro stanovení mezních hodnot vad svarů

112

H.1

Všeobecně

112

H.2

Definice a symboly

112

H.3

Vyhodnocení vad svarů

112


Strana 11

Předmluva

 

Text předběžné evropské normy byl vypracován technickou komisí CEN/TC 135 „Provádění ocelových konstrukcí", jejíž sekretariát je řízen NSF.

 

V dřívějším období nebyla vydána evropská norma pro provádění ocelových konstrukcí. Některá pravidla pro provádění byla zahrnuta do norem výrobků, některá pravidla také byla zahrnuta do pravidel pro navrhování konstrukcí, jako ENV 1992-1-1 (Eurokód 2), ENV 1993-1-1 (Eurokód 3) a ENV 1994-1-1 (Eurokód 4). Zahrnout pravidla pro provádění do norem pro navrhování vycházelo z potřeby stanovit minimální požadavky, které musí být splněny pro dosažení shody s předpoklady návrhu a pro zajištění, že provedení odpovídá požadované funkci konstrukce.

 

Během několika let od roku 1990 diskuse vyústila v pochopení výhod společné evropské normy pro provádění konstrukcí. Tato norma by doplnila sadu norem potřebných pro navrhování, provádění a dodávku konstrukcí staveb. Mnohé země mají své normy pro provádění. Přesto výhody z využívání evropských norem pro provádění byly diskutovány v komisích CEN. Nyní je vhodná příležitost shrnout zde hlavní výhody z využívání evropské normy pro provádění ocelových konstrukcí, což je:

 

- Přenášet požadavky projektanta vzniklé během návrhu k výrobci, tj. spojnice mezi návrhem a prováděním.

- Dávat pokyny výrobci jak provádět konkrétní práce (opracování, svařování, šroubování, montáž a povrchovou ochranu) podle požadavků na přesnost těchto prací. Norma provádění bude nyní sloužit jako dokument, který dává normové technické požadavky pro použití ocelové konstrukce.

- Informovat a posloužit jako návod pro projektanta ke stanovení údajů, které je nutné uvést v projektové specifikaci ocelové konstrukce. Je předvedeno a požaduje se, že každý projekt musí mít projektovou specifikace, která stanovuje technické požadavky pro projekt ocelové konstrukce. Taková projektová specifikace může být jednoduchý výkres pro malý projekt nebo obsáhlý dokumentace pro komplikovanou ocelovou konstrukci.

 

Norma pro provádění konstrukcí je v zásadě typ A normy, která dává pravidla pro naplnění základního požadavku na mechanickou pevnost a stabilitu. Z tohoto důvodu je norma provádění paralelní normou k ENV 1993-1-1.

 

Pokud budou výrobky vyráběny v dávkách, nesériově nebo jako jednotlivé dílce (se zvláštními požadavky zákazníka) a pokud budou vyráběny podle této normy, budou pro ně platit stejná kritéria.

 

Protože existuje úzký uzavřený vztah mezi pravidly pro navrhování a pravidly pro provádění, TC 135 úzce spolupracuje s CEN/TC 250/SC 3 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Toto tvoří rámec pro normy zahrnující výhled na sérií norem pro různé typy konstrukcí a stejně tak na technická pravidla. CEN/TC 135 dosud nestanovila, zda bude nutné pro normy provádění mít stejná čísla částí jako pro normy navrhování. Přesto Část 1 pro provádění pokrývá stejný obsah jako ENV 1993-1-1 s výjimkou konstrukcí namáhaných na únavu.

 

Program budoucích částí normy provádění je následující:

Provádění ocelových konstrukcí.

Část 2: Pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily;

Provádění ocelových konstrukcí.

Část 3: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti;

Provádění ocelových konstrukcí.

Část 4: Doplňující pravidla pro příhradové konstrukce z dutých průřezů;

Provádění ocelových konstrukcí.

Část 5: Doplňující pravidla pro mosty a deskové konstrukce.

(Toto číslování částí je rozdílné od číslování části podle ENV 1993.)

 

Podle vnitřních pravidel CEN/CENELEC mají povinnost vyhlásit tuto předběžnou evropskou normu národní normalizační organizace následujících států: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.-- Vynechaný text --