ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Červen 2018

Komíny – Příslušenství –
Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 16475-7

73 4245

 

Chimneys – Accessories –
Part 7: Rain caps – Requirements and test methods

Conduits de cheminée – Accessoires –
Partie 7: Chapeaux pare-pluie – Exigences et méthodes d’essai

Abgasanlagen – Zubehörteile –
Teil 7: Regenhauben – Anforderungen und Prüfmethoden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16475-7:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16475-7:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16475-7 (73 4245) ze srpna 2016.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16475-7:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16475-7:2017 převzala EN 16475-7:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206 zavedena v ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

EN 1856-2:2009 zavedena v ČSN EN 1856-2:2010 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

EN 1857 zavedena v ČSN EN 1857 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové vložky

EN 1858 zavedena v ČSN EN 1858+A1 (73 4209) Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

EN 14297 zavedena v ČSN EN 14297 (73 4211) Komíny – Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

EN 14471:2013+A1:2015 zavedena v ČSN EN 14471+A1:2017 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 13384-1:2015 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 6.2.8 a tabulce 5 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 16475-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2016

ICS 91.060.40

Komíny – Příslušenství –
Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories –
Part 7: Rain caps – Requirements and test methods

Conduits de cheminée – Accessoires –
Partie 7: Chapeaux pare-pluie – Exigences
et méthodes d’essai

Abgasanlagen – Zubehörteile –
Teil 7: Regenhauben – Anforderungen
und Prüfmethoden

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-11-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 16475-7:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Charakteristika výrobku................................................................................................................................................................ 10

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

4.2...... Rozměry a tolerance..................................................................................................................................................................... 10

4.3...... Mechanická odolnost a stabilita................................................................................................................................................. 10

4.3.1... Pevnost v tlaku............................................................................................................................................................................... 10

4.3.2... Zatížení větrem.............................................................................................................................................................................. 10

4.3.3... Mrazuvzdornost............................................................................................................................................................................. 11

4.4...... Tepelné chování............................................................................................................................................................................ 11

4.4.1... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 11

4.4.2... Požární odolnost............................................................................................................................................................................ 11

4.5...... Hygiena, zdraví a životní prostředí............................................................................................................................................. 11

4.5.1... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 11

4.5.2... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 11

4.6...... Doplňková kritéria pro provoz komína...................................................................................................................................... 11

4.6.1... Čištění komína............................................................................................................................................................................... 11

4.6.2... Průnik dešťové vody..................................................................................................................................................................... 12

4.6.3... Tlaková ztráta v dešťové stříšce................................................................................................................................................. 12

4.6.4... Tvorba ledu..................................................................................................................................................................................... 12

5......... Metody zkoušení, posuzování a odebírání vzorků.................................................................................................................. 12

5.1...... Mechanická odolnost a stabilita................................................................................................................................................. 12

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.1.2... Pevnost v tlaku............................................................................................................................................................................... 12

5.1.3... Zatížení větrem.............................................................................................................................................................................. 13

5.2...... Tepelně technické vlastnosti....................................................................................................................................................... 14

5.2.1... Zkušební sestava........................................................................................................................................................................... 14

5.2.2... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 15

5.3...... Doplňková kritéria pro provoz komína...................................................................................................................................... 16

5.3.1... Průnik dešťové vody..................................................................................................................................................................... 16

5.3.2... Tlaková ztráta dešťové stříšky..................................................................................................................................................... 17

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................................................ 18

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2...... Zkoušky typu................................................................................................................................................................................... 18

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

6.2.2... Prohlášení výrobce pro určení typu........................................................................................................................................... 19

6.2.3... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody................................................................................................................................ 19

6.2.4... Odběr vzorků pro zkoušky typu................................................................................................................................................... 20

6.2.5... Další zkoušky typu......................................................................................................................................................................... 20

Strana

6.2.6... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 20

6.2.7... Sdílené výsledky jiné strany........................................................................................................................................................ 20

6.2.8... Sériové poskytnutí výsledků určení typu výrobku.................................................................................................................... 20

6.3...... Řízení výroby (FPC)...................................................................................................................................................................... 21

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.3.2... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 21

6.4...... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 21

6.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.4.2... Zařízení............................................................................................................................................................................................ 22

6.4.3... Suroviny a součásti....................................................................................................................................................................... 22

6.4.4... Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 24

6.4.5... Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 24

7......... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 24

7.1...... Pokyny výrobce.............................................................................................................................................................................. 24

7.2...... Minimum informací, které mají obsahovat pokyny výrobce................................................................................................. 25

8......... Klasifikace a označení................................................................................................................................................................. 25

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

8.2...... Teplotní třídy a zkušební teplota................................................................................................................................................. 25

8.3...... Odolnost proti korozi..................................................................................................................................................................... 26

8.4...... Odolnost při vyhoření sazí........................................................................................................................................................... 26

9......... Označování, značení štítkem a balení....................................................................................................................................... 26

9.1...... Dešťová stříška.............................................................................................................................................................................. 26

9.2...... Balení............................................................................................................................................................................................... 26

Příloha A (informativní) Vlastnosti posuzované jako vyhovující bez zkoušení.............................................................................. 27

Příloha B (informativní) Součinitele tlakové ztráty.............................................................................................................................. 28

Příloha C (normativní) Výběr velikosti pro zkoušení typu a odběr vzorků...................................................................................... 29

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

C.2..... Požární odolnost............................................................................................................................................................................ 29

C.3..... Mechanická odolnost a stability.................................................................................................................................................. 29

C.4..... Průnik dešťové vody..................................................................................................................................................................... 29

C.5..... Tlaková ztráta................................................................................................................................................................................. 29

C.6..... Mrazuvzdornost............................................................................................................................................................................. 29

Příloha D (informativní) Příklad odběru vzorků pro řízení výroby..................................................................................................... 30

D.1..... Přejímací plány.............................................................................................................................................................................. 30

D.1.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

D.1.2.. Přípustná mez jakosti (AQL)........................................................................................................................................................ 30

D.1.3.. Kontrolní úroveň............................................................................................................................................................................ 30

D.1.4.. Normální, zpřísněná nebo zmírněná kontrola......................................................................................................................... 30

D.1.5.. Přejímací plány s jedním, dvojím nebo několikerým výběrem............................................................................................ 30

D.1.6.. Velikost dávky................................................................................................................................................................................ 30

D.2..... Kontrolní úrovně a postupy.......................................................................................................................................................... 30

D.2.1.. Vstupní materiál............................................................................................................................................................................. 30

D.2.2.. Kontrola výroby.............................................................................................................................................................................. 30

Strana

D.2.3.. Kontrola objemu a objemové hmotnosti.................................................................................................................................. 31

D.2.4.. Kontrola konečného výrobku...................................................................................................................................................... 31

Příloha E (normativní) Metoda měření teploty horkého plynu.......................................................................................................... 32

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011............................... 33

ZA.1... Předmět normy a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 33

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 33

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................. 33

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16475-7:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 166 Komíny, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Ve vztahu ke směrnici (směrnicím) EU platí informativní příloha ZA, která je nedílnou částí této evropské normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

EN 16475-7 je součástí souboru norem „Komíny – Příslušenství“ sestávajícího z:

    Část 1: Tlumiče hluku;

    Část 2: Komínové ventilátory;

    Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení;

    Část 4: Komínové klapky;

    Část 5: Protiexplozní/proti implozní ventily;

    Část 6: Součásti umožňující přístup;

    Část 7: Dešťové stříšky (tato norma).

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro dešťové stříšky, které jsou použity jako příslušenství komínu, vystavené spalinovým plynům, které mají zabránit průniku deště do komínového průduchu.

Dešťové stříšky, které jsou součástí příslušenství systémového komína nebo jiných součástí komína jako např. nástavců, nejsou pokryty touto normou.

Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

POZNÁMKA Dešťové stříšky podle této normy jsou vhodné pro mokrý i suchý provoz.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.