PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.010.20                                                                                                                    Květen 2018

Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie –
Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

ČSN P
ISO 6707-2

73 0000

 

Buildings and civil engineering works – Vocabulary –
Part 2: Contract and communication terms

Bâtiments et ouvrages de génie civil – Vocabulaire –
Partie 2: Termes relatifs aux marchés

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6707-2:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the International Standard ISO 6707-2:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) z října 2015.

Anotace obsahu

Tato část ISO 6707 definuje terminologii pro smlouvy a zakázky použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN P ISO 6707-2:2018 byla proti ČSN P ISO 6707-2:2015 upravena v souvislosti s novými poznatky a vydanou ISO 6707-1:2017.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6707-1 zavedena v ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

Souvisící ČSN

ČSN EN 5127 (01 0162) Informace a dokumentace – Slovník

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 11: Údaje o možnostech využití

ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN ISO 12006-2 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci

ČSN P ISO/TS 12911 (73 0121) Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-4 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 16354 (73 0111) Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

ČSN ISO 16757-1 (73 0112) Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model

ČSN EN ISO 22600-1 (98 0023) Zdravotnická informatika – Privilegium vedení a řízení přístupu – Část 1: Přehled a politika managementu

ČSN ISO 26683-1 (01 8317) Inteligentní dopravní systémy – Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) – Část 1: Kontext, architektura a referenční normy

ČSN ISO 29481-1 (73 0122) Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát

ČSN EN ISO 29481-2 (73 0122) Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro interakce

ČSN ISO 55000 (01 0375) Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.