PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 01.040.93; 91.010.01; 93.010                                                                                             Květen 2018

Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie –
Část 1: Obecné termíny

ČSN P
ISO 6707-1

73 0000

 

Buildings and civil engineering works – Vocabulary –
Part 1: General terms

Bâtiments et ouvrages de génie civil – Vocabulaire –
Partie 1: Termes généraux

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6707-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the International Standard ISO 6707-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) z října 2015.

Anotace obsahu

Tato část ISO 6707 obsahuje obecné termíny a definice s cílem zavést terminologii použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.

Zahrnuje

a)   základní pojmy, které mohou být východiskem pro další specifičtější definice, a

b)   specifičtější pojmy používané v několika oblastech stavebnictví a často užívané v normách, předpisech a smlou-
vách.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Změny proti předchozí normě

Tato norma ČSN P ISO 6707-1:2018 byla proti ČSN P ISO 6707-1:2015 upravena v souvislosti s novými poznatky a vydanou ISO 6707-2:2017.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1087-1 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice

ČSN ISO 6107-1 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 1

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9229 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

ČSN EN ISO 10318-1 (80 6172) Geosyntetika – Část 1: Termíny a definice

ČSN EN ISO 13666 (19 5109) Oční optika – Brýlové čočky – Slovník

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

ČSN ISO 15531-1 (97 4104) Automatizované průmyslové systémy a integrace – Průmyslová výrobní řídicí data – Část 1: Celkový přehled

ČSN ISO 15686-1 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 29464 (12 5300) Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 7: Směrnice pro posuzování shody

ČSN EN 12699 (73 1032) Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty

ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 14076 (49 0008) Dřevěná schodiště – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.