ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                               Prosinec 2017

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů
s omítkami (ETICS)

ČSN
EN 16383

73 2904

 

Thermal insulation products for building applications – Determination of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS)

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Détermination du comportement hygrothermique des systèmes d’isolation thermique extèrieure par enduit sur isolant (ETICS)

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des hygrothermischen Verhaltens von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzen (WDVS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16383:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16383:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16383 (73 2904) z dubna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16383:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16383 z dubna 2017 převzala EN 16383:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822 zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 823 zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 998-1 zavedena v ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

EN 1015-1 zavedena v ČSN EN 1015-1 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

EN 1062-1 zavedena v ČSN EN 1062-1 (67 2020) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony – Část 1: Klasifikace

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 1609 zavedena v ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

EN 13494 zavedena v ČSN EN13494 (72 7103) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu

EN 13496 zavedena v ČSN EN 13496 (72 7105) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)

EN 13497 zavedena v ČSN EN 13497 (72 7106) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

EN 15824 zavedena v ČSN EN ISO 15824 (72 2402) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

EN ISO 3251 zavedena v ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek

EN ISO 3451-1 zavedena v ČSN EN ISO 3451-1 (64 0219) Plasty – Stanovení popela – Část 1: Všeobecné metody

EN ISO 9229 zavedena v ČSN EN ISO 9229 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063, Ing. Kristýna Žiaková

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16383
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2016

ICS 91.100.60                                                                                                                                                

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)

Thermal insulation products for building applications – Determination
of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems
with renders (ETICS)

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination du comportement hygrothermique des systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS)

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des hygrothermischen Verhaltens von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzen (WDVS)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16383:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

6......... Zkušební stěna................................................................................................................................................................................. 8

6.1...... Příprava zkušební stěny................................................................................................................................................................. 8

6.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.1.2... Zkušební stěna s jedním otvorem................................................................................................................................................ 8

6.1.3... Zkušební stěna s dvěma otvory.................................................................................................................................................... 9

6.2...... Kondicionování zkušební stěny.................................................................................................................................................. 10

7......... Zkoušení tepelně vlhkostních vlastností zkušební stěny........................................................................................................ 10

8......... Posouzení zkušební stěny po tepelně vlhkostních cyklech................................................................................................... 13

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16383:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

POZNÁMKA V této verzi normy nebylo možné zahrnout ustanovení o přesnosti měření, ale má to být zahrnuto v normě při příští revizi.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje vybavení a postupy pro stanovení hygrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS) dodávaných jako sestava pro použití jako tepelná izolace budov.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.