ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                      Září 2017

Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2901

 

Application of External thermal insulation composite systems (ETICS)

Les applications Systèmes composites d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS)

Verarbeitung der Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 2901 z dubna 2005.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 4

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Příprava podkladu pro ETICS........................................................................................................................................................ 9

6......... Lepení tepelněizolačního výrobku............................................................................................................................................. 11

7......... Osazování mechanicky upevňovacích prostředků................................................................................................................. 13

8......... Provádění základní vrstvy............................................................................................................................................................ 14

9......... Provádění konečné povrchové úpravy...................................................................................................................................... 15

10....... Přeprava, skladování, odpady.................................................................................................................................................... 16

11....... Přejímka výrobků na stavbě a kontrola provádění ETICS..................................................................................................... 17

12....... Užívání a údržba ETICS............................................................................................................................................................... 19

 

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN 73 2901:2005 došlo k úpravám definic s ohledem na evropské technické specifikace a jiné evropské dokumenty stanovující harmonizované podmínky uvádění ETICS na trh. V obecné části, v částech týkajících se přípravy podkladu a jednotlivých technologických operací, byly rozšířeny požadavky s ohledem na získané poznatky z praxe, nové druhy výrobků, výsledky ověřování vlastností ETICS a dále s ohledem na některé zásady požární bezpečnosti.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13162+A1 (72 7201) Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

ČSN EN 13163+A1 (72 7202) Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanovují harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh (CPR), ve znění aktů EK v přenesené pravomoci

Souvisící řídicí pokyny

ETAG 004 Řídící pokyn pro evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)

ETAG 014 Řídící pokyn pro evropská technická schválení plastových kotev pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Machatka, CSc., IČ 12170402, Ing. Pavel Svoboda, IČ 48389901, Ing. Ivan Řehoř, IČ 24130389, Ing. Lubomír Keim, CSc., IČ 11785290, Ing. Jiří Šála, CSc., IČ 11232 994

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

1 Předmět normy

Tato norma stanoví technické požadavky na provádění zhotovitelem vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelněizolačním výrobkem z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, při plošné hmotnosti vrstev vně tepelněizolačního výrobku do 20 kg∙m–2, spojovaných s podkladem pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek, dodávaných výrobcem jako ucelený systém/sestava určená pro použití jak na nové, tak na stávající stěny a podhledy vystavené působení atmosférických vlivů.

Normu lze přiměřeně použít pro sestavy i s jinými typy průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, s tím, že musí být zohledněny jejich vlastnosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.