ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100                                                                                                                                     Březen 2017

Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

ČSN 73 6412

 

Geometrical arrangement of track for tramways lines

Disposition géométrique de la voi de lignes du tram

Geometrische Anordnung der Straßenbahnstreckengleisen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6412 z června 1995.

 


Předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou zejména aktualizace požadavků na kvalitu geometrie koleje s ohledem na zavádění nových typů nízkopodlažních tramvajových vozidel, přiblížení způsobu definování požadavků na geometrické parametry koleje normám platným pro železniční kolej, a dále oprava chyb a odstranění nesouladu předchozích nahrazovaných ČSN.

Dalším z cílů nového vydání normy je umožnění přechodnosti „cizích“ kolejových vozidel na odpovídajícím způsobem upravené tramvajové tratě.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách

ČSN 28 1300 Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 1540 (ČSN IEC 913) Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční nadzemní vedení

ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

ČSN 37 6754 Projektování trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 76 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

ČSN EN 13848-1 Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje

ČSN 76 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha –
Část 1: Projektování

ČSN 76 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha –
Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

ČSN 73 6413 Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí

Citované a souvisící předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách

Zákon č. 103/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 242/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 173/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 243/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 177/1995 Sb.

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 341/2002 Sb. o schvalování a technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obdobné zahraniční normy a předpisy

STN 28 0318 Priechodné prierezy električkových tratí 1995

STN 28 0337 Obrysy pre električkové vozidlá 1995

STN 73 6405 Projektovanie električkových tratí 1975

ON 73 6412 Geometrické usporiadanie koľaje električkových tratí 1975

Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BO-Strab), BGBl. I S. 2648. Vyd. BEKAmbH, 11.12.1987, ve znění novely z 8.11.2007, BGBl. I S. 2569

Richtlinien für die Anlagen von Straßen, Teil I: Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (RAS-Ö),
Abschnitt 1: Straßenbahn. FG und VÖV, 1977

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČ 63832721, Ing. Filip Jiřík,
Ing. Ondřej Trešl a kolektiv

Technická normalizační komise: TNK 141 Železniční aplikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

Obsah

Strana

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny, definice, zkratky a značky............................................................................................................................................. 5

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

3.2...... Zkratky a značky............................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5......... Rozchod koleje................................................................................................................................................................................. 9

5.1...... Stanovené hodnoty, měření rozchodu........................................................................................................................................ 9

5.2...... Rozšíření rozchodu....................................................................................................................................................................... 11

6......... Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů....................................................................................................................... 11

6.1...... Přímá kolej...................................................................................................................................................................................... 11

6.2...... Kolej ve směrovém oblouku....................................................................................................................................................... 12

6.3...... Vzestupnice.................................................................................................................................................................................... 15

7......... Směrové poměry........................................................................................................................................................................... 17

7.1...... Minimální poloměr kružnicového oblouku............................................................................................................................... 17

7.2...... Přechodnice................................................................................................................................................................................... 17

7.3...... Směrové oblouky stejných směrů.............................................................................................................................................. 19

7.4...... Směrové oblouky opačných směrů........................................................................................................................................... 19

7.5...... Směrové oblouky v kolejových rozvětveních a kříženích...................................................................................................... 20

8......... Sklonové poměry.......................................................................................................................................................................... 20

8.1...... Hodnoty podélného sklonu kolejí v širé trati............................................................................................................................ 20

8.2...... Hodnoty podélného sklonu kolejí v zastávkách...................................................................................................................... 20

8.3...... Hodnoty podélného sklonu kolejí v obratištích, ve vozovnách a v dílnách........................................................................ 20

8.4...... Lomy podélného sklonu a jejich zaoblení................................................................................................................................ 21

9......... Přejímka stavebních prací, provoz koleje................................................................................................................................. 22

9.1...... Odchylky od stanoveného rozchodu koleje............................................................................................................................. 22

9.2...... Změna rozchodu koleje............................................................................................................................................................... 22

9.3...... Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů....................................................................................................................... 23

9.4...... Opotřebení kolejnic....................................................................................................................................................................... 23

10....... Přechodná ustanovení................................................................................................................................................................. 24

Příloha A (normativní) Vzestupnice v úseku s bodem obratu (inflexní motiv)............................................................................... 25

Příloha B (normativní) Krajní přechodnice tvaru klotoidy.................................................................................................................. 26

Příloha C (normativní) Mezilehlá přechodnice tvaru klotoidy........................................................................................................... 28

Příloha D (normativní) Přechodnicový oblouk..................................................................................................................................... 30

Příloha E (normativní) Sklonové poměry – zaoblení lomu sklonu................................................................................................... 31

Příloha F (normativní) Grafické znázornění definic veličin konstrukčního a geometrického uspořádání koleje.................... 32

Příloha G (normativní) Měření opotřebení kolejnic............................................................................................................................. 33

 

1 Předmět normy

Tato norma definuje požadavky na geometrické parametry koleje, kolejových rozvětvení a křížení drah tramvajových (dále jen tramvajových tratí) s přívodem proudu vrchním trakčním vedením o rozchodu koleje normálním a úzkém 1 000 mm na území České republiky. Norma uvádí hodnoty geometrických parametrů koleje tramvajových tratí pro novostavby, rekonstrukce, a dále dovolené odchylky za provozu.

Maximální a minimální hodnoty geometrických parametrů koleje obsažené v této normě vycházejí ze stávajícího vozového parku tramvají dopravních podniků v České a Slovenské republice. Při jejím použití pro navrhování drah, na nichž mají být případně provozována i jiná vozidla, je nutné přihlédnout k jejich konstrukčním parametrům a vlastnostem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.