ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Září 2016

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek –
Část 2: Vnitřní omítky

ČSN
EN 13914-2

73 3710

 

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering –
Part 2: Internal rendering

Conception, préparation et application des enduits extérieures et intérieurs –
Partie 2: Enduits intérieurs

Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen – und Innenputzen –
Teil 2: Innenputze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13914-2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13914-2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13914-2 (73 3710) z ledna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 13914-2 z ledna 2006 vycházejí ze zařazení požadavků navrhování, přípravy a provádění vnějších omítek s organickými pojivy. Současně tento dokument uvádí změny vycházející z revidovaných znění norem na malty pro zdění. Tento dokument také nově zahrnuje řadu nových pojmů a definicí vycházejících z běžné praxe.

Informace o citovaných dokumentech

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 413-1 zavedena v ČSN EN 413-1 (72 2102) Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

EN 459-1 zavedena v ČSN EN 459-1 ed. 3 (72 2201) Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

EN 998-1 zavedena v ČSN EN 998-1 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

EN 1008 zavedena v ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10244-1 zavedena v ČSN EN 10244-1 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 1: Všeobecné podmínky

EN 10244-2 zavedena v ČSN EN 10244-2 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu – Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 12878 zavedena v ČSN EN 12878 (67 1301) Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna – Specifikace a zkušební postupy

EN 13055-1 zavedena v ČSN EN 13055-1 (72 1505) Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty

EN 13139 zavedena v ČSN EN 13139 (72 1503) Kamenivo pro malty

EN 13279-1 zavedena v ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky

EN 13658-1 zavedena v ČSN EN 13658-1 (72 3614) Kovové pletivo a lišty – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Vnitřní omítání

EN 13914-1:2016 zavedena v ČSN EN 13914-1:2016 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky

EN 15824 zavedena v ČSN EN 15824 (72 2402) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

EN ISO 16120-2 zavedena v ČSN EN ISO 16120-2 (42 1075) Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu

Souvisící ČSN

ČSN EN 934-3+A1 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 13496 (72 7105) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)

ČSN EN 16566 (67 3154) Nátěrové hmoty – Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití – Požadavky na plniče podle evropských norem

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 

EVROPSKÁ NORMA EN 13914-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2016

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 13914-2:2005

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek –
Část 2: Vnitřní omítky

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering –
Part 2: Internal rendering 

Conception, préparation et application des enduits extérieures et intérieurs –
Partie 2: Enduits intérieurs

Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen –
und Innenputzen –
Teil 2: Innenputze

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN/CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13914-2:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Materiály a související výrobky 12

4.1 Obecně 12

4.2 Průmyslově vyráběné a zčásti průmyslově vyráběné omítky – vlastnosti 12

4.3 Materiály pro staveništní omítky 13

4.4 Voda 14

4.5 Materiály pro výztuž, podpěrné konstrukce a lišty 14

4.6 Upevňovací prostředky 15

4.7 Konstrukce 15

5 Základní zásady a harmonogram stavby 15

5.1 Základní zásady 15

5.2 Harmonogram stavby 15

6 Návrh 16

6.1 Obecně 16

6.2 Vlivy na omítkový systém 16

6.3 Trvanlivost 19

6.4 Tepelná izolace 20

6.5 Zvukově izolační vlastnosti 20

6.6 Omítky se zvýšenou odolností k rozpustným solím 20

6.7 Omítky se zvýšenou ochranou proti radioaktivnímu záření 20

6.8 Omítkový systém pro konečnou dekorativní úpravu 20

6.9 Tloušťka vrstev omítky na zdech a stropech 20

6.10 Druhy a provádění konečné úpravy omítky 22

6.11 Vzduchotěsnost 24

7 Příprava a provádění omítek 24

7.1 Skladování 24

7.2 Čistota a ochrana prací 24

7.3 Stanoviska autora návrhu k provádění prací 24

7.4 Stanoviska pracovníka v praxi 25

8 Údržba a oprava (jiná než obnova starých a historických staveb) 27

8.1 Obecně 27

8.2 Kontrola 27

8.3 Výkvěty 27

8.4 Oprava trhlin 27

Příloha A (informativní) Návrh způsobu posouzení prací a podmínek pro přejímku konečné úpravy omítkou s hladkým povrchem 28

Příloha B (informativní) Metody pro snižování výskytu trhlin 29

Příloha C (informativní) Upevňovací prostředky k podkladům 30

Příloha D (informativní) Obnova omítek 33

Bibliografie 34

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13914-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13914-2:2005.

První návrh tohoto dokumentu byl zpracován evropskou sekcí Mezinárodního svazu podnikatelů v oboru omítání, suchého obkládání, štukatérství a obdobných činností International Union of Contractors of Plastering, Dry Lining, Stucco and Related Activities (UIEP) na požadavek sektorové technické skupiny CEN Technical Sector Board (Usnesení číslo BTS1/56/1991). Byl upraven pracovní skupinou CEN/TC125/JWG5 v souvislosti s činností CEN/TC241. Příslušné údaje jsou shrnuty v řadě tabulek. Tato část EN 13914 se vztahuje k navrhování vnitřních omítek z malt, obsahujících anorganická a organická pojiva a přírodní kamenivo1), používaných pro vnitřní povrchy svislých konstrukcí a podhledů.

Protože tento dokument má oproti obvyklým evropským normám výrobku charakter pravidel (pro praxi), je třeba uvést, že obdobně jako u norem výrobku označuje výraz „musí“ (shall) požadavek, pro nějž je třeba prokázat ověření shody. Doporučení jsou označována výrazem „měl by, mělo by“ (should) a měla by být dodržována, pokud není oprávněný důvod tak nečinit.

Není úkolem této normy stanovit odpovědnost za navrhování a provádění prací nebo činností týkajících se zúčastněné strany. Taková odpovědnost je předmětem jiné dokumentace související s prací, například smlouvy.

Při návrhu této normy se předpokládalo, že provádění jejích ustanovení bude svěřeno kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům, pro které budou připraveny potřebné pokyny.

K dispozici jsou Technické zprávy CEN obsahující pokyny pro navrhování, přípravu a provádění vnitřních omítek a omítkových systémů s použitím sádry (CEN/TR 15124), cementu a/nebo vápna (CEN/TR 15125) a s použitím polymerů (CEN/TC 15123).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se týká přípravy návrhu a základních postupů pro vnitřní omítkové systémy a jejich používání.

Různé části normy EN 13914 určují požadavky a doporučení pro stavební detaily, přípravu návrhu a materiály, pro výběr maltových směsí a pro používání sádrových omítek; sádro-vápenných omítek, lehkých omítek, omítek vápenosádrových, omítek cementových a vápenocementových; omítek vápenných, hliněných omítek, silikátových omítek; omítek s organickými pojivy, polymery modifikovaných omítek, atd.NP1))

Tato norma se netýká:

Protože v Evropě je mnoho různých materiálů, postupů a jsou rozdílné klimatické podmínky, nelze v některých částech normy zacházet do dostatečných podrobností, které by byly plně použitelné pro praxi v každé zemi. Některá požadovaná doporučení k doplnění, nikoliv však k nahrazení základních evropských doporučení, se uvádí v dokumentaci zpracované každou zemí. Některé části tohoto dokumentu, které mohou vyžadovat doplnění, se uvádějí pro příslušnou kapitolu v poznámce pod čarou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.