ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/.6:621.795:620.192.422

Schválena: 14.4.1981

ZKOUŠKA MRAZUVZDORNOSTI
POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2579


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for frost resistance

of surface finish of building

structures

 

Tato norma platí pro zkoušení mrazuvzdornosti umělých omítek na podkladech z obyčejného a lehkého betonu a z pórobetonu, a mozaikových nebo maloformátových keramických a skleněných obkladů, připevněných k podkladu spojovacími tmely nebo maltami podle ČSN 73 3450.

 

Norma neplatí pro povrchové úpravy ze skla a kovů, pro vápenné a klihové malty apod. Tradiční omítky a povrchové úpravy na bázi malty nebo maltových směsí se zkoušejí podle ČSN 72 2452.

 

Poznámka: Za maloformátový obklad se považuje obklad provedený z obkládaček o ploše do 0,045 m2.

 

Názvosloví

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava konstrukce, provedená buď ve výrobně (např. u dílců pro montované konstrukce) nebo na staveništi.

 

Podstata zkoušky

2. Podstata zkoušky je střídavé zmrazování a rozmrazování zkušebního vzorku s povrchovou úpravou na požadovaný počet zmrazovacích cyklů, kterých je nejméně 15, a následuje zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu podle ČSN 73 2577.

 

Zkušební vzorky

3. Ke zkoušce se pro požadovaný počet cyklů připraví sada 2 zkušebních vzorků s povrchovou úpravou nanesenou předepsaným způsobem.

 

Pro zkoušení umělých omítek a mozaikových obkladů jsou nejmenší rozměry zkušebního vzorku 250 mm X 250 mm X 40 mm. Pro zkoušení maloformátových obkladů je velikost zkušebního vzorku závislá na velikosti obkladaček. Obklad zkušebního vzorku musí být vytvořen nejméně ze 3 obkládaček, přičemž nejmenší rozměry zkušebního vzorku musí být 250 mm X 250 mm X 40 mm.


Nahrazuje ČSN 73 2579
ze 17.4.1970

Účinnost od:
1.5.1982

32733-- Vynechaný text --