ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 696.1

Schválená: 16.11.1985

VÝPOČET VNÚTORNÝCH VODOVODOV

ČSN 73 6655


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Calculation of internal water mains

 

Táto norma platí pre dimenzovanie potrubí vnútorných vodovodov, ktoré rozvádzajú pitnú, užitkovú, teplú užitkovú a požiarnu vodu, ako aj potrubie, ktoré zabezpečuje cirkuláciu teplej úžitkovej vody.

 

Pre výpočet nízkotlakového rozvodu stajňového vodovodu platí ON 73 6661.

 

Norma neplatí pre dimenzovanie potrubí verejných vodovodov1).

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

1. Menovitý výtok - q - pre výpočet dohodnutý spriemerovaný prietok jednou výtokovou armatúrou, ktorý sa používa pre stanovenie výpočtového prietoku.

 

2. Výpočtový prietok - Qd - prietok v posudzovanom úseku potrubia, ktorý sa používa pri stanovení svetlosti potrubia.

 

3. Dispozičný pretlak - pdis - pretlak vody na začiatku posudzovaného úseku potrubia, napr. v mieste pripojenia vodovodnej prípojky na vodovodné potrubie verejného vodovodu a pod.

 

4. Zostatkový pretlak - pr - pretlak vody na konci posudzovaného úseku potrubia pred výtokovou armatúrou, ktorý sa vypočíta pri hydraulickom posúdení potrubia.

 

II. VŠEOBECNE

 

5. Potrubie vnútorného vodovodu musí byť navrhnuté tak, aby pri najmenšom dispozičnom pretlaku vody v mieste pripojenia vodovodnej

 

_______________

1) Pre navrhovanie potrubí verejného vodovodu platí ČSN 73 6620.


Nahradzuje ČSN 73 6655
z 15.1.1969

Účinnosť od:
1.4.1987

32725-- Vynechaný text --