ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.04.2.002.2

Schválena: 14.3.1988

PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 2601


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Construction of steel structures

 

Tato norma platí pro výrobu, montáž1) a údržbu svařovaných, šroubovaných a nýtovaných ocelových konstrukcí staveb a technologických zařízení vyrobených z ocelí s mezí kluzu Ry £ 400 MPa. Pokud platí pro tyto konstrukce jiné speciální technické normy, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy na ni odvolávají.

 

Poznámka: Pro výrobu ocelových konstrukcí z ocelí s mezí kluzu Ry > 400 MPa se zpracovává samostatná technologická dokumentace odpovídající zvláštním požadavkům použitých ocelí.

 

Pro výrobu a montáž ocelových mostů platí ON 73 2603 a tenkostěnných ocelových konstrukcí ČSN 73 2602

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Výrobní skupina - skupina ocelových konstrukcí nebo dílců obdobného funkčního a konstrukčního charakteru vyráběná podle podobných technologických předpisů.

 

2. Výrobní technická dokumentace (dále jen výrobní dokumentace) - soubor dokumentů potřebných pro výrobu ocelových konstrukcí, obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci2).

 

_______________

1) Vyrábět a montovat ocelové konstrukce, pro které platí tato norma, mohou organizace, které mají tuto činnost výslovně stanovenou v předmětu své hospodářské činnosti ve zřizovací listině, ve statutu, ve stanovách nebo v jiném aktu, kterým jim byla tato hospodářská činnost povolena, jak je stanoveno v hospodářském zákoníku.

2) Z hlediska bezpečnosti práce platí vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.


Nahrazuje ČSN 73 2601
ze 30.5.1974

Účinnost od:
1.7.1989

32687-- Vynechaný text --