ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.057.62

Schválena: 7.10.1981a

TRUBKOVÁ LEŠENÍ

ČSN 73 8107


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tubular scaffoldings

 

Tato norma platí pro navrhování, provádění a zkoušení trubkového lešení spolu s kmenovou ČSN 73 8101. Výjimky1) z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha2).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Trubkové lešení - lešení sestavené z kovových trubek a spojek.

 

2. Upínací spojka - součást trubkového lešení, sloužící ke křížovému spojení dvou trubek.

 

3. Upínací spojka háková - upínací spojka pro pravoúhlé spojení s bodovým stykem dvou trubek v křížovém spoji.

 

4. Upínací spojka objímková pevná - upínací spojka pro pravoúhlé spojení dvou trubek, které se v křížovém spoji vzájemně nedotýkají.

 

5. Upínací spojka objímková kloubová - upínací spojka pro spojení dvou trubek pod libovolným úhlem, přičemž trubky se v křížovém spoji vzájemně nedotýkají.

 

6. Nastavovací spojka - součást trubkového lešení, sloužící k osovému nastavení dvou trubek.

 

_______________

1) Podle vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon o technické normalizaci.

2) 116 52 Praha 1, Jeruzalémská 9.


Nahrazuje ČSN 73 8107
z 25.10.1972

Účinnost od:
1.3.1983

31212-- Vynechaný text --