ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.057.6

Schválena: 7.10.1981a

LEŠENÍ
Společná ustanovení

ČSN 73 8101


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Scaffolding. Common regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu lešení. Platí též pro konstrukce jiného účelu, sestavené z lešenářských prvků, popř. dílců (prozatímní mosty, lávky, přechody, přístěnky apod.). Výjimky1) z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha2).

 

Rozměry v obrázcích jsou kótovány v m.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Lešení - zatímní konstrukce sloužící k bezpečnému provádění stavebních, montážních nebo jiných prací.

 

2. Pracovní lešení - lešení s pracovními podlahami, určené k bezpečnému provádění prací ve výškách.

 

3. Podpěrné lešení - lešení sloužící jako podpěrné při provádění stavebních, montážních nebo jiných prací (např. mostní skruže, podpěrné konstrukce bednění).

 

4. Řadové lešení - lešení o jednom až dvou polích v příčném směru.

 

5. Prostorové lešení - lešení o třech a více polích v příčném i podélném směru.

 

6. Vysunuté lešení - lešení, jehož hlavní nosnou částí jsou vysunuté nosníky.

 

7. Pojízdné lešení - pohyblivé lešení s hlavním pohybem horizontálním.

 

_______________

1) Podle vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon o technické normalizaci.

 

2) VÚBP - Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.


Nahrazuje ČSN 73 8101
z 1.8.1973

Účinnost od:
1.3.1983

31209-- Vynechaný text --