ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 696.1:628.1

16.01.1984

VNITŘNÍ VODOVODY

ČSN 73 6660


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Water supply in buildings

 

Tato norma platí pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na veřejnou vodovodní síť 1)2) nebo na vlastní zdroj vody.

 

U stavebních změn platí norma pro měnění části stavebních objektů (tj. vnitřních vodovodů), které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení3).

 

Pro požární vodovody (pro stanovení množství požární vody pro požární hydranty, pro uzávěry atd.) platí ČSN 73 6622.

 

Norma platí pro projektovou dokumentaci4) staveb, na které se začne pracovat po nabytí účinnosti této normy. Nevztahuje se na závaznou část typových podkladů5) platných v době vydání této normy.

 

I.  NÁZVOSLOVÍ

 

1. Vnitřní vodovod - vodovodní potrubí včetně příslušenství a technických zařízení připojených na vodovod, počínaje hlavním závěrem vnitřního vodovodu (viz čl. 11).

 

2. Jednotný vodovod - vnitřní vodovod rozvádějící vodu jedné kvality určenou k různému použití.

 

3. Oddílny vodovod - vnitřní vodovod rozvádějící odděleně vody různé kvality (např. pitnou, užitkovou, provozní).

 

4. Ležaté potrubí - potrubí vnitřního vodovodu vedené ve sklonu do 45° od vodorovné roviny.

 

5. Stoupací potrubí - potrubí vnitřního vodovodu vedené svisle nebo do sklonu 45° (včetně od svislé roviny.

 

_______________

1) Vyhláška č 144/1978 Sb. (viz Dodatek)

2) Vyhláška č. 154/1978 Sb. (viz Dodatek)

3) § 85 zákona č. 50/1976 Sb. (viz Dodatek)

4) Vyhláška č. 105/1981 Sb. (viz Dodatek)

5) Vyhláška č. 95/1977 Sb. (viz Dodatek)


ČSN 73 6660
z 3.8.1966

Účinnost od:
01.07.1985

31202-- Vynechaný text --