ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 628.112.001.4

Schválena: 20.4.1984

ZKOUŠKY ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY

ČSN 73 6614


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test of ground water resources

 

Tato norma platí pro zjišťování a vyhodnocování charakteristických údajů potřebných k určení vydatnosti a jakosti zdrojů prosté podzemní vody hydrodynamickými přítokovými zkouškami, tj. čerpacími nebo přelivovými a stoupacími zkouškami (dále zkoušky).1)

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Pro názvosloví použité v této normě platí ČSN 73 6510, ČSN 73 6521, ČSN 73 6530, ČSN 73 6532 a názvy dále uvedené.

 

2. Zkoušený objekt - objekt, na kterém se provádí čerpací nebo přelivné zkoušky a zkoušky stoupací.

 

3. Pozorovací objekt - objekt ke sledování kolísání hladiny a jakosti podzemní vody (studna, vrt, pozorovací sonda, pramen apod.), popř. průtoku odtékající podzemní vody při zkouškách na zkoušeném objektu.

 

4. Měřicí bod - pomocný výškový bod zřízený na zkoušeném nebo pozorovacím objektu pro potřebu měření stavu hladiny vody.

 

5. Projekt zkoušek (dále projekt) - soubor podkladů stanovujících rozsah a způsob realizace i způsob vyhodnocení při zkouškách.

 

6. Zkoušky upravitelnosti vody - technologické upravovací pokusy prováděné na poloprovozním, popř. modelovém zařízení instalovaném u zdroje vody ke stanovení nejvhodnějších procesů a postupů úpravy, optimalizaci dávek chemikálií apod.; jejich výsledky slouží jako podklad pro projekt úpravny vody.

 

_______________

1) Pro zkoušky podzemní vody proplyněné, termální a vícefázové a pro jiné účely čerpání vody platí samostatné předpisy Českého geologického úřadu a Slovenského geologického úřadu (dále „ČGÚ a SGÚ), viz Dodatek.


Nahrazuje ČSN 73 6614
z 11.6.1975

Účinnost od:
1.7.1985

31201-- Vynechaný text --