ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.21/8:624.042

Schválena: 2.6 .1986

ZATÍŽENÍ MOSTŮ

ČSN 73 6203


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Action on bridges

 

Tato norma platí pro určení zatížení trvalých i zatímních mostů pozemních komunikací, mostů železničních normálního rozchodu (celostátních drah a vleček), mostů městských drah (tramvajových mostů a mostů metra), drah zvláštního určení a lávek pro chodce, pro určení zatížení inženýrských staveb, propustků, kolektorů, stok a kanálů vedených pod komunikací některého z výše uvedených druhů nebo jí ovlivněných, dále pro určení zatížení objektů mostům podobných podle úvodního ustanovení ČSN 73 6201 a návěstních lávek a krakorců. Navazuje na ČSN 73 0033 a ČSN 73 0035.

Tato norma platí pro objekty, s jejichž vypracováním bylo započato po dni

její účinnosti.

Výjimky z této normy povolují:

- federální ministerstvo dopravy pro mostní objekty a objekty mostům podobné, po nichž je vedena celostátní dráha, vlečka nebo dálnice, a pro jejich návěstní lávky a krakorce

- Správa pro dopravu ministerstva vnitra ČSR nebo Správa dopravy ministerstva vnitra SSR, vždy v oblasti své působnosti, pro ostatní objekty.

V případech, ve kterých se stýkají zájmy federálního ministerstva dopravy a některého z ministerstev vnitra, povoluje výjimky z této normy ministerstvo příslušné podle předchozích odstavců, avšak vždy po dosažení a ve smyslu dohody s příslušným druhým ministerstvem.

 

I. ZNAČKY

V této normě se používají tyto značky:

A w  plocha vystavená k účinkům větru vanoucího kolmo k ose mostu,

Aef  účinná plocha při šikmém působení větru,

B     brzdná nebo rozjezdová síla,


Nahrazuje ČSN 73 6203
z 13.3.1968

Účinnost od:
1.9.1987

31193-- Vynechaný text --