ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 625.712.52

10.08.1987

ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY
SILNIČNÍCH VOZIDEL

ČSN 73 6056


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Parking areas for road vehicles

 

Tato norma platí pro projektování nových a úpravu dispozičního řešení stávajících odstavných a parkovacích ploch silničních vozidel (dále jen vozidel) uvedených v ČSN 30 0024 a ON 30 0402; neplatí pro plochy určené pro odstavování a parkování pozemní techniky odzbrojených složek.

Norma se vztahuje na dokumentaci1) stavebních objektů zahajovanou ke dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 73 6056 z 18. 8. 1977. U projektové dokumentace, kde dni účinnosti této normy již rozpracované, posoudí zpracovatel možnost dokončení dokumentace podle této normy. Projektová dokumentace dokončená po 1. 7. 1989 musí být však s touto normou v souladu.

 

I. Názvosloví

 

1. Odstavné a parkovací plochy - plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel.

 

2. Parkování2) - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu).

Parkování se může podle délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání).

 

3. Odstavování2) - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidla nepoužívá.

 

4. Stání - plocha sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) vozidla. Velikost stání stanoví čl. 19.

 

_______________

1) Podle vyhlášky SK VTIR č. 5/1987 Sb.

2) Vyhláška FMV č. 100/1975 Sb. rozeznává: zastavení a stání. Stání je definováno jako uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a podle této vyhlášky tedy zahrnuje parkování i odstavování.


ČSN 73 6056
ze dne 18.8.1977

Účinnost od:
01.08.1988

31180-- Vynechaný text --