ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.182.725.4

13.10.1986

OBJEKTY KOTELEN O VÝKONU 3,5 MW A VĚTŠÍM
Společná ustanovení

ČSN 73 5120

JK - 811 31
812 21

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Boiler houses with the capacity of 3,5 MW and more. Basic requirements

 

Tato norma platí pro navrhování nových objektů a stavebních změn1) již provozovaných objektů kotelen se stabilními parními nebo horkovodními kotli (s přetlakem pracovní látky vyšším než 0,07 MPa nebo teplotou pracovní látky vyšší než 115°C) se součtem jmenovitých tepelných výkonů 3,5 MW a větším na všechny druhy paliva kromě plynů s relativní hustotou větší než 1. Pro navrhování kotelen s kotli na plynná paliva platí tato norma současně s ČSN 07 0703.

Tato norma neplatí pro navrhování nízkotlakových kotelen2).

 

Norma se vztahuje na dokumentaci3) stavební části kotelen zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy a tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 07 0621. U projektové dokumentace ke dni nabytí účinnosti této normy již rozpracované, zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy, přičemž projektová dokumentace dokončená po 1.1.1990 musí být zpracovaná podle této normy.

Norma se vztahuje i na dokumentaci změn staveb podléhajících stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení4).

 

_______________

1) Podle zákona č. 50/1976 Sb. § 85 a podle vyhlášky FMTIR č.85/1976 Sb.

2) Podle vyhlášky ČÚBP č. 24/1984 Sb. a vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Sb.

3) Podle vyhlášky FMTIR č. 105/191 Sb.

4) Zákon č. 50/1976 Sb., (§§ 57, 58 a 85) a vyhláška FMTIR č. 85/1976 Sb.


ČSN 07 0621
z 11.8.1964

Účinnost od:
01.09.1987

31175



-- Vynechaný text --