ČESKÁ NORMA

MDT 697.8.001.1

14.03.1988

NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

ČSN 73 4201


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of chimneys and flue-gas ducts

 

Tato norma platí pro navrhování a posuzování komínů s komínovými průduchy neměnného průřezu do 800 mm největšího rozměru světlého průřezu do 60 m účinné výšky komína kouřovodů, určených pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva ve stavebních objektech, při dodržování požadavků ČSN 73 4210

 

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a posuzování nových i rekonstrukcí stávajících komínů a kouřovodů.

 

Tato norma neplatí pro navrhování a posuzování komínů, které se navrhují podle ČSN 73 4110, ČSN 73 4111, ON 73 4112, ON 73 4116 a pro navrhování společných komínů pro plynové spotřebiče uzavřené. Tato norma se vztahuje na dokumentaci1) staveb ode dne její účinnosti. Na projektovou dokumentaci zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy se tato norma  vztahuje i v případě, že přípravná dokumentace byla zpracována podle ČSN 73 4205 z 31. 5. 1967.

 

I. NÁZVOSLOVÍ A TŘÍDĚNÍ

 

Názvosloví

1. Kouřová cesta - souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Kouřová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. komínovým nástavcem.

 

_______________

1) Vyhláška SK VTRI č. 5/1987 Sb.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
01.06.1989

31171-- Vynechaný text --